Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 228/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/1636]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1113 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej kwas benzoesowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1114 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej pendimetalina jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1115 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej propoksykarbazon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 3 .

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1125 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/smoła oleju talowego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 4 .

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1186 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej talowy surowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 5 .

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 13a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 1113: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1113 z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 162 z 23.6.2017, s. 27),

- 32017 R 1114: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1114 z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 162 z 23.6.2017, s. 32),

- 32017 R 1115: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1115 z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 162 z 23.6.2017, s. 38),

- 32017 R 1125: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1125 z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 132 z 24.6.2017, s. 10),

- 32017 R 1186: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1186 z dnia 3 lipca 2017 r. (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 131).";

2) po pkt 13zzzzzzzr (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/843) dodaje się punkty w brzmieniu:

"13zzzzzzzs. 32017 R 1113: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1113 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej kwas benzoesowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 162 z 23.6.2017, s. 27).

13zzzzzzzt. 32017 R 1114: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1114 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej pendimetalina jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011. (Dz.U. L 162 z 23.6.2017, s. 32).

13zzzzzzzu. 32017 R 1115: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1115 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej propoksykarbazon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 162 z 23.6.2017, s. 38).

13zzzzzzzv. 32017 R 1125: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1125 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/smoła oleju talowego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 163 z 24.6.2017, s. 10).

13zzzzzzzw. 32017 R 1186: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1186 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej środki odstraszające zapachem, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej talowy surowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 131).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2017/1113 (UE), 2017/1114 (UE) 2017/1115, (UE) 2017/1125 i (UE) 2017/1186 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 162 z 23.6.2017, s. 27.
2 Dz.U. L 162 z 23.6.2017, s. 32.
3 Dz.U. L 162 z 23.6.2017, s. 38.
4 Dz.U. L 163 z 24.6.2017, s. 10.
5 Dz.U. L 171 z 4.7.2017, s. 131.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.