Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 226/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/1634]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1273 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2, 3, 4 i 5 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1274 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające aktywny chlor uwalniany przez podchloryn wapnia jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3, 4 i 5 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1275 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające aktywny chlor uwalniany przez chlor jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 5. 3

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1276 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające kwas nadoctowy otrzymywany z tetraacetyloetylenodiaminy i nadwęglanu sodu jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3 i 4 4 .

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1277 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on jako istniejącą substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 5 .

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1278 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające 2-metylo-2H-izotiazol-3-on jako istniejącą substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 11 6 .

(7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/1282 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia 2-metylo-1,2-benzysotiazol-3(2H)-onu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 13 7 .

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 12zzzzp (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/802) w rozdziale XV w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

"12zzzzq. 32017 R 1273: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1273 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2, 3, 4 i 5 (Dz.U. L 184 z 15.7.2017, s. 13).

12zzzzr. 32017 R 1274: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1274 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające aktywny chlor uwalniany przez podchloryn wapnia jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3, 4 i 5 (Dz.U. L 184 z 15.7.2017, s. 17).

12zzzzs. 32017 R 1275: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1275 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające aktywny chlor uwalniany przez chlor jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 5 (Dz.U. L 184 z 15.7.2017, s. 21).

12zzzzt. 32017 R 1276: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1276 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające kwas nadoctowy otrzymywany z tetraacetyloetylenodiaminy i nadwęglanu sodu jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3 i 4 (Dz.U. L 184 z 15.7.2017, s. 24)

12zzzzu. 32017 R 1277: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1277 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on jako istniejącą substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 (Dz.U. L 184 z 15.7.2017, s. 27).

12zzzzv. 32017 R 1278: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1278 z dnia 14 lipca 2017 r. zatwierdzające 2-metylo-2H-izotiazol-3-on jako istniejącą substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 11 (Dz.U. L 184 z 15.7.2017, s. 30).

12zzzzw 32017 D 1282: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1282 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia 2-metylo-1,2-benzysotiazol-3(2H)-onu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 13 (Dz.U. L 184 z 15.7.2017, s. 69).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2017/1273, (UE) 2017/1274, (UE) 2017/1275, (UE) 2017/1276, (UE) 2017/1277, (UE) 2017/1278 i decyzji wykonawczej (UE) 2017/1282 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 184 z 15.7.2017, s. 13.
2 Dz.U. L 184 z 15.7.2017, s. 17.
3 Dz.U. L 184 z 15.7.2017, s. 21.
4 Dz.U. L 184 z 15.7.2017, s. 24.
5 Dz.U. L 184 z 15.7.2017, s. 27.
6 Dz.U. L 184 z 15.7.2017, s. 30.
7 Dz.U. L 184 z 15.7.2017, s. 69.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.