Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 222/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

[2019/1630]

(Dz.U.UE L z dnia 3 października 2019 r.)

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/660 z dnia 6 kwietnia 2017 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2018, 2019 i 2020, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości 1 .

(2) Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/660 uchylono, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r., rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/662 2 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r.

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 128 (rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1202) dodaje się, co następuje:

"129. 32017 R 0660: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/660 z dnia 6 kwietnia 2017 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2018, 2019 i 2020, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości (Dz.U L 94 z 7.4.2017, s. 12).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

w tabeli w pkt 5 w załączniku II dodaje się, co następuje:

IS12
NO12"
2) skreśla się tekst pkt 121 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/662) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r.
Artykuł  2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/660 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 94 z 7.4.2017, s. 12.
2 Dz.U. L 115 z 29.4.2016, s. 2.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.