Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.36.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 87/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/199]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2045 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji "gamitromycyna" 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2074 z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji "salicylan glinu, zasadowy" 2 .

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku II do Porozumienia EOG w rozdziale XIII pkt 13 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32016 R 2045: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2045 z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.U. L 318 z 24.11.2016, s. 3),

- 32016 R 2074: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2074 z dnia 25 listopada 2016 r. (Dz.U. L 320 z 26.11.2016, s. 29).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2016/2045 i (UE) 2016/2074 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 318 z 24.11.2016, s. 3.
2 Dz.U. L 320 z 26.11.2016, s. 29.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.