Dz.U.UE.L.2019.36.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 84/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/196]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/662 z dnia 1 kwietnia 2016 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2017, 2018 i 2019, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości 1 .

(2) Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/662 uchyla rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/595 2 , które zostało uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z tym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak określono we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 120 (rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1412) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tekst w brzmieniu:

"121. 32016 R 0662: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/662 z dnia 1 kwietnia 2016 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2017, 2018 i 2019, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości (Dz.U. L 115 z 29.4.2016, s. 2).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

w tabeli w pkt 5 w załączniku II dodaje się, co następuje:

IS12
NO12"
2) skreśla się tekst pkt 102 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/595).
Artykuł  2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/662 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 115 z 29.4.2016, s. 2.
2 Dz.U. L 99 z 16.4.2015, s. 7.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.