Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.263.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 306/2015
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1817]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 1 .

(2) Rozporządzenie (UE) nr 251/2014 uchyla rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 2 , które jest uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie napojów spirytusowych. Prawodawstwa dotyczącego napojów spirytusowych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak określono we wprowadzeniu do rozdziału XXVII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XXVII załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 9a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 716/2013) dodaje się, co następuje:

"9b. 32014 R 0251: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 (Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 14).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

Państwa EFTA zaprasza się do wysłania obserwatorów na posiedzenia Komitetu ds. Aromatyzowanych Produktów Sektora Wina, o którym mowa w art. 34, zajmującego się kwestiami wchodzącymi w zakres aktów, o których mowa w Porozumieniu EOG. Państwa EFTA w pełni uczestniczą w pracach odnośnego komitetu, ale nie mają one prawa głosu.";

2) skreśla się pkt 3 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91).
Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 251/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 14.
2 Dz.U. L 149 z 14.6.1991, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.