Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.263.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 305/2015
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1816]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1396 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do substancji czynnej Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1397 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej florasulam zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 2 .

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 13a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 1396: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1396 z dnia 14 sierpnia 2015 r. (Dz.U. L 216 z 15.8.2015, s. 1),

- 32015 R 1397: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1397 z dnia 14 sierpnia 2015 r. (Dz.U. L 216 z 15.8.2015, s. 3).";

2) po pkt 13zzzzzi (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1392) dodaje się punkt w brzmieniu:

"13zzzzzj. 32015 R 1397: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1397 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej florasulam zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 216 z 15.8.2015, s. 3).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2015/1396 i (UE) 2015/1397 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 216 z 15.8.2015, s. 1.
2 Dz.U. L 216 z 15.8.2015, s. 3.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.