Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.263.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 302/2015
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1813]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/1751 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie warunków pozwolenia na produkt biobójczy zawierający bromadiolon skierowanych przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 12nno (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1737) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

"12nnp. 32015 D 1751: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1751 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie warunków pozwolenia na produkt biobójczy zawierający bromadiolon skierowanych przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 256 z 1.10.2015, s. 15).".

Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2015/1751 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 256 z 1.10.2015, s. 15.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.