Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.263.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 301/2015
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1812]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1726 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające 2-metylo-2H-izotiazol-3-on jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 13 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1727 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające 5-chloro-2-(4-chlorfenoksy) fenol jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2 i 4 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1728 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające IPBC jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 13 3 .

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1729 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sorbinianu potasu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 8 4 .

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1730 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia nadtlenku wodoru jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2, 3, 4, 5 i 6 5 .

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1731 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające medetomidynę jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 21 6 .

(7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/1736 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie niezatwierdzenia triflumuronu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 18 7 .

(8) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/1737 z dnia 28 września 2015 r. przedłużającą ważność zatwierdzenia bromadiolonu, chlorofacynonu i kumatetralylu do stosowania w produktach biobójczych grupy produktowej 14 8 .

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 12nng (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1610) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

"12nnh. 32015 R 1726: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1726 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające 2-metylo-2H-izotiazol-3-on jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 13 (Dz.U. L 252 z 29.9.2015, s. 14);

12nni. 32015 R 1727: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1727 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające 5-chloro-2-(4-chlorfenoksy) fenol jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2 i 4 (Dz.U. L 252 z 29.9.2015, s. 17);

12nnj. 32015 R 1728: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1728 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające IPBC jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 13 (Dz.U. L 252 z 29.9.2015, s. 21);

12nnk. 32015 R 1729: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1729 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sorbinianu potasu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 8 (Dz.U. L 252 z 29.9.2015, s. 24);

12nnl. 32015 R 1730: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1730 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia nadtlenku wodoru jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (Dz.U. L 252 z 29.9.2015, s. 27);

12nnm. 32015 R 1731: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1731 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające medetomidynę jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 21 (Dz.U. L 252 z 29.9.2015, s. 33);

12nnn. 32015 D 1736: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1736 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie niezatwierdzenia triflumuronu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 18 (Dz.U. L 252 z 29.9.2015, s. 56);

12nno. 32015 D 1737: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1737 z dnia 28 września 2015 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia bromadiolonu, chlorofacynonu i kumatetralylu do stosowania w produktach biobójczych grupy produktowej 14 (Dz.U. L 252 z 29.9.2015, s. 58).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2015/1726, (UE) 2015/1727, (UE) 2015/1728, (UE) 2015/1729, (UE) 2015/1730, (UE) 2015/1731 oraz decyzji wykonawczych (UE) 2015/1736 i (UE) 2015/1737 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG( * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 252 z 29.9.2015, s. 14.
2 Dz.U. L 252 z 29.9.2015, s. 17.
3 Dz.U. L 252 z 29.9.2015, s. 21.
4 Dz.U. L 252 z 29.9.2015, s. 24.
5 Dz.U. L 252 z 29.9.2015, s. 27.
6 Dz.U. L 252 z 29.9.2015, s. 33.
7 Dz.U. L 252 z 29.9.2015, s. 56.
8 Dz.U. L 252 z 29.9.2015, s. 58.
*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.