Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.189.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2016 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 21/2016
z dnia 5 lutego 2016 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1304]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji (UE) 2015/2115 z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniającą, w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w zabawkach, dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do formamidu 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji (UE) 2015/2116 z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniającą, w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w zabawkach, dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do benzoizotiazolinonu 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji (UE) 2015/2117 z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniającą, w celu przyjęcia określonych stężeń granicznych substancji chemicznych stosowanych w zabawkach, dodatek C do załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek, w odniesieniu do chlorometyloizotiazolinonu i metyloizotiazolinonu, obydwu osobno oraz w stosunku 3:1 3 .

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 1a (dyrektywa 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale XXIII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 L 2115: dyrektywą Komisji (UE) 2015/2115 z dnia 23 listopada 2015 r. (Dz.U L 306 z 24.11.2015, s. 17),

- 32015 L 2116: dyrektywą Komisji (UE) 2015/2116 z dnia 23 listopada 2015 r. (Dz.U. L 306 z 24.11.2015, s. 20),

- 32015 L 2117: dyrektywą Komisji (UE) 2015/2117 z dnia 23 listopada 2015 r. (Dz.U. L 306 z 24.11.2015, s. 23).".

Artykuł  2

Teksty dyrektyw (UE) 2015/2115, (UE) 2015/2116 i (UE) 2015/2117 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2016 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 306 z 24.11.2015, s. 17.
2 Dz.U. L 306 z 24.11.2015, s. 20.
3 Dz.U. L 306 z 24.11.2015, s. 23.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.