Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.189.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2016 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 20/2016
z dnia 5 lutego 2016 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1303]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję delegowaną Komisji (UE) 2015/1936 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przewodów i rur wentylacyjnych do wentylacji powietrza zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję delegowaną Komisji (UE) 2015/1958 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych geosyntetyków i wyrobów pokrewnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję delegowaną Komisji (UE) 2015/1959 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów konstrukcyjnych dla kanalizacji ściekowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 3 .

(4) Decyzja delegowana (UE) 2015/1958 uchyla decyzję Komisji 96/581/WE 4 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(5) Decyzja delegowana (UE) 2015/1959 uchyla decyzję Komisji 97/464/WE 5 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XXI załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 1zzf (decyzja Komisji 2003/656/WE) dodaje się punkty w brzmieniu:

"1zzg. 32015 D 1936: decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/1936 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przewodów i rur wentylacyjnych do wentylacji powietrza zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 282 z 28.10.2015, s. 34).

1zzh. 32015 D 1958: decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/1958 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych geosyntetyków i wyrobów pokrewnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 284 z 30.10.2015, s. 181).

1zzi. 32015 D 1959: decyzja delegowana Komisji (UE) 2015/1959 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie mających zastosowanie systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów konstrukcyjnych dla kanalizacji ściekowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 284 z 30.10.2015, s. 184).";

2) usuwa się treść pkt 1f (decyzja Komisji 96/581/WE) oraz 1n (decyzja Komisji 97/464/WE).
Artykuł  2

Teksty decyzji delegowanych Komisji (UE) 2015/1936, (UE) 2015/1958 i (UE) 2015/1959 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG( * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2016 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 282 z 28.10.2015, s. 34.
2 Dz.U. L 284 z 30.10.2015, s. 181.
3 Dz.U. L 284 z 30.10.2015, s. 184.
4 Dz.U. L 254 z 8.10.1996, s. 59.
5 Dz.U. L 198 z 25.7.1997, s. 33.
*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.