Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.189.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2016 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 18/2016
z dnia 5 lutego 2016 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1301]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1981 z dnia 4 listopada 2015 r. zatwierdzające formaldehyd uwalniany z N,N-metylenobismorfoliny jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 6 i 13 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1982 z dnia 4 listopada 2015 r. zatwierdzające heksaflumuron jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 18 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/1985 z dnia 4 listopada 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie antywirusowej chusteczki higienicznej nasączonej kwasem cytrynowym 3 .

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 12 nns (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1759) w rozdziale XV w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

"12nnt. 32015 R 1981: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1981 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzające formaldehyd uwalniany z N,N-metylenobismorfoliny jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 6 i 13 (Dz.U. L 289 z 5.11.2015, s. 9).

12nnu. 32015 R 1982: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1982 z dnia 4 listopada 2015 r. zatwierdzające heksaflumuron jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 18 (Dz.U. L 289 z 5.11.2015, s. 13).

12nnv. 32015 D 1985: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1985 z dnia 4 listopada 2015 r. na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie antywirusowej chusteczki higienicznej nasączonej kwasem cytrynowym (Dz.U. L 289 z 5.11.2015, s. 26).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2015/1981 i (UE) 2015/1982 oraz decyzji wykonawczej (UE) 2015/1985 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2016 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 289 z 5.11.2015, s. 9.
2 Dz.U. L 289 z 5.11.2015, s. 13.
3 Dz.U. L 289 z 5.11.2015, s. 26.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.