Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.189.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2016 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 17/2016
z dnia 5 lutego 2016 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1300]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1757 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające folpet jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 6 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1758 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające folpet jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych z grup produktowych 7 i 9 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1759 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające aldehyd glutarowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3, 4, 6, 11 i 12 3 .

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG po pkt 12nnp (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1751) dodaje się punkty w brzmieniu:

"12nnq. 32015 R 1757: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1757 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające folpet jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych typu 6 (Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 12).

12nnr. 32015 R 1758: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1758 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające folpet jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych z grup produktowych 7 i 9 (Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 15).

12nns. 32015 R 1759: W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1759 z dnia 28 września 2015 r. zatwierdzające aldehyd glutarowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2, 3, 4, 6, 11 i 12 (Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 19).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2015/1757, (UE) 2015/1758 i (UE) 2015/1759 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2016 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 12.
2 Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 15.
3 Dz.U. L 257 z 2.10.2015, s. 19.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.