Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.161.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 264/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1053]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1106 z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 540/2011 i (UE) nr 1037/2012 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej izopyrazam 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1115 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej pirydat zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1154 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej sulfosulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 3 .

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1166 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fosforan żelaza, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 4 .

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1201 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fenheksamid zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 5 .

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 13a (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 1106: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1106 z dnia 8 lipca 2015 r. (Dz.U. L 181 z 9.7.2015, s. 70),

- 32015 R 1115: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1115 z dnia 9 lipca 2015 r. (Dz.U. L 182 z 10.7.2015, s. 22),

- 32015 R 1154: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1154 z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz.U. L 187 z 15.7.2015, s. 18),

- 32015 R 1166: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1166 z dnia 15 lipca 2015 r. (Dz.U. L 188 z 16.7.2015, s. 34),

- 32015 R 1201: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1201 z dnia 22 lipca 2015 r. (Dz.U. L 195 z 23.7.2015, s. 37).";

2) w pkt 13zs (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1037/2012) dodaje się, co następuje:

"zmienione:

- 32015 R 1106: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1106 z dnia 8 lipca 2015 r. (Dz.U. L 181 z 9.7.2015, s. 70).";

3) po pkt 13zzzzv (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/762) dodaje się punkty w brzmieniu:

"13zzzzw. 32015 R 1115: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1115 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej pirydat zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 182 z 10.7.2015, s. 22).

13zzzzx. 32015 R 1154: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1154 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej sulfosulfuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 187 z 15.7.2015, s. 18).

13zzzzy. 32015 R 1166: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1166 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fosforan żelaza, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 188 z 16.7.2015, s. 34).

13zzzzz. 32015 R 1201: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1201 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fenheksamid zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 195 z 23.7.2015, s. 37).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2015/1106, (UE) 2015/1115, (UE) 2015/1154, (UE) 2015/1166 i (UE) 2015/1201 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG( * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 181 z 9.7.2015, s. 70.
2 Dz.U. L 182 z 10.7.2015, s. 22.
3 Dz.U. L 187 z 15.7.2015, s. 18.
4 Dz.U. L 188 z 16.7.2015, s. 34.
5 Dz.U. L 195 z 23.7.2015, s. 37.
*) [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.