Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.154.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2013 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
nr 225/2013
z dnia 13 grudnia 2013 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych 1 .

(2) Rozporządzenie (UE) nr 528/2012 uchyla dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym uchyla się w ramach Porozumienia EOG.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Rozdział XV załącznika II do Porozumienia zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 528/2012 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

W przypadku Liechtensteinu niniejsza decyzja wchodzi w życie w tym samym dniu lub w dniu wejścia w życie umowy między Liechtensteinem a Szwajcarią określającej zasady współpracy w zakresie procedur udzielania pozwoleń na produkty biobójcze zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 528/2012, w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Punkt 12n (dyrektywa 98/8/WE) w rozdziale XV załącznika II otrzymuje następujące brzmienie:

"32012 R 0528: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) państwa EFTA uczestniczą w pracach Europejskiej Agencji Chemikaliów, dalej zwanej »Agencją«, ustanowionej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006;

b) niezależnie od postanowień protokołu 1 do Porozumienia, pojęcie »państwo(-a) członkowskie« użyte w rozporządzeniu (UE) nr 528/2012 należy rozumieć jako obejmujące dodatkowo, oprócz jego znaczenia w rozporządzeniu, państwa EFTA;

c) w odniesieniu do państw EFTA Agencja w stosownych przypadkach wspiera Urząd Nadzoru EFTA lub Stały Komitet, w zależności od przypadku, w wypełnianiu ich odpowiednich zadań;

d) w art. 35 dodaje się ustęp w brzmieniu:

4. Państwa EFTA mają prawo brać pełny udział w pracach grupy koordynacyjnej i mają w niej takie same prawa i obowiązki jak państwa członkowskie UE, z wyjątkiem prawa głosu. Regulamin wewnętrzny grupy koordynacyjnej umożliwia pełne uczestnictwo państw EFTA.«;

e) w art. 44 ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Kiedy Komisja wydaje pozwolenie unijne lub postanawia go nie wydać, państwa EFTA podejmą odpowiednie decyzje równocześnie i w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty decyzji Komisji. Wspólny Komitet EOG jest o tym informowany i publikuje okresowo wykazy takich decyzji w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego.«;

f) w art. 48 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»4. Jeżeli Komisja unieważni lub zmieni pozwolenie unijne, państwa EFTA unieważniają lub zmieniają odpowiednią decyzję.«;

g) w art. 49 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»Jeżeli Komisja unieważni pozwolenie unijne, państwa EFTA unieważniają odpowiednią decyzję.«;

h) w art. 50 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»4. Jeżeli Komisja zmieni pozwolenie unijne, państwa EFTA zmieniają odpowiednią decyzję.«;

i) w art. 75 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»5. Państwa EFTA mają prawo brać pełny udział w pracach Komitetu ds. Produktów Biobójczych i mają w nim te same prawa i obowiązki jak państwa członkowskie UE, z wyjątkiem prawa głosu.«;

j) w art. 78 dodaje się ustęp w brzmieniu:

»3. Od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji państwa EFTA uczestniczą w finansowaniu Agencji. W tym celu procedury określone przepisami art. 82 ust. 1 lit. a) i protokołu 32 do Porozumienia stosuje się odpowiednio.«;

k) jeżeli pomiędzy Umawiającymi się Stronami pojawią się rozbieżności stanowisk co do stosowania niniejszych przepisów, część VII Porozumienia stosuje się odpowiednio.".

1 Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.
2 Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.
* Wskazano wymogi konstytucyjne.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.