Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.257.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2003 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 72/2003
z dnia 20 czerwca 2003 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2003 z dnia 16 maja 2003 r.(1)

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2000 z dnia 28 marca 2000 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych przepisów art. 7 dyrektywy Rady 86/362/EWG oraz art. 4 dyrektywy Rady 90/642/EWG dotyczących ustaleń w zakresie monitoringu najwyższych dopuszczalnych poziomów pestycydów odpowiednio w zbożach i produktach pochodzenia roślinnego w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni(2), należy włączyć do Porozumienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia, po pkt 54zzc (dyrektywa Komisji 2002/69/WE) dodaje się pkt 54zzd w brzmieniu:

"54zzd. 32000 R 0645: rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2000 z dnia 28 marca 2000 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych przepisów art. 7 dyrektywy Rady 86/362/EWG oraz art. 4 dyrektywy Rady 90/642/EWG dotyczących ustaleń w zakresie monitoringu najwyższych dopuszczalnych poziomów pestycydów odpowiednio w zbożach i produktach pochodzenia roślinnego w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz.U. L 78 z 29.3.2000, str. 7).".

Artykuł  2

Teksty dyrektywy 645/26/WE w językach islandzkim i norweskim, publikowane w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 21 czerwca 2003 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2003 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
P. WESTERLUND
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 193 z 31.7.2003, str. 8.

(2) Dz.U. L 78 z 29.3.2000, str. 7.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.