Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.314.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1161/2009
z dnia 30 listopada 2009 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do informacji dotyczących łańcucha żywnościowego, które mają być przekazywane podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze prowadzącym rzeźnie 1
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 2 , w szczególności jego art. 10 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. W szczególności sekcja III załącznika II do tego rozporządzenia nakłada na podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze prowadzące rzeźnie wymóg występowania o udzielenie, gromadzenia, sprawdzania i opracowywania informacji dotyczących łańcucha pokarmowego w odniesieniu do wszystkich zwierząt poza zwierzętami łownymi, wysyłanych lub przeznaczonych do wysyłki do rzeźni. 3

(2) W pkt 2 wspomnianej sekcji określono, że przedsiębiorstwom tym przekazuje się informacje dotyczące łańcucha pokarmowego najpóźniej 24 godziny przed przybyciem zwierząt do rzeźni, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w pkt 7 tej sekcji. W pkt 7 określono, że jeżeli właściwy organ udzieli zezwolenia, informacje te mogą towarzyszyć niektórym zwierzętom określonym w tym punkcie do ubojni i nie muszą być dostarczane przynajmniej 24 godziny przed ich przybyciem. 4

(3) W związku z tym, że dostarczanie informacji dotyczących łańcucha żywnościowego stanowi nowy wymóg nałożony na podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze rozporządzeniem (WE) nr 853/2004, rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki przejściowe do celów wdrożenia rozporządzeń (WE) nr 853/2004, (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 5  ustanawia okres przejściowy dla pełnego wdrożenia tego wymogu. 6

(4) Płynny przepływ informacji dotyczących łańcucha żywnościowego z gospodarstwa do rzeźni ułatwia w szczególności art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2076/2005, który ustanawia odstępstwo od określonego w pkt 2 sekcji III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 wymogu dostarczania takich informacji 24 godziny przed przybyciem zwierząt do rzeźni, jeżeli właściwy organ udzieli zezwolenia i gdy nie naraża to na szwank celów tego rozporządzenia. 7

(5) Doświadczenie pokazało, że umożliwienie właściwym organom poszerzenia w poszczególnych przypadkach zakresu sytuacji, w których informacje dotyczące łańcucha pokarmowego są przekazywane jednocześnie z przybyciem do ubojni zwierząt, których dotyczą, a nie z 24-godzinnym wyprzedzeniem, doprowadziło do gładkiego wdrożenia wymogów związanych z informacjami dotyczącymi łańcucha żywnościowego. Należy zatem przekształcić ten środek przejściowy w trwałe rozwiązanie.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.
W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK  8  

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 sekcja III pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Jeżeli właściwy organ udzieli zezwolenia i gdy nie naraża to na szwank celów tego rozporządzenia, informacje dotyczące łańcucha żywnościowego mogą zostać przekazane później niż 24 godziny przed przybyciem do rzeźni zwierząt dowolnego gatunku, których dotyczą, lub zostać przekazane wraz z tymi zwierzętami do rzeźni.

Jednak wszelkie istotne informacje dotyczące łańcucha żywnościowego, których znajomość mogłaby spowodować poważne zakłócenia działalności rzeźni, muszą zostać udostępnione podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo spożywcze prowadzącemu rzeźnię wystarczająco wcześnie przed przybyciem zwierząt do rzeźni, tak aby umożliwić mu odpowiednie zaplanowanie działalności rzeźni.

Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze prowadzący rzeźnię prowadzące ubojnię musi dokonać oceny odnośnych informacji i przekazać otrzymane informacje dotyczące łańcucha żywnościowego urzędowemu lekarzowi weterynarii. Zwierzęta nie mogą zostać poddane ubojowi ani patroszeniu bez uprzedniej zgody urzędowego lekarza weterynarii."

1 Tytuł zmieniony przez pkt 1 sprostowania z dnia 14 lutego 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.43.40).
2 Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.
3 Motyw zmieniony przez pkt 2 i 3 sprostowania z dnia 14 lutego 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.43.40).
4 Motyw zmieniony przez pkt 3 sprostowania z dnia 14 lutego 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.43.40).
5 Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 83.
6 Motyw zmieniony przez pkt 4 sprostowania z dnia 14 lutego 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.43.40).
7 Motyw zmieniony przez pkt 5 sprostowania z dnia 14 lutego 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.43.40).
8 Załącznik zmieniony przez pkt 6 i 7 sprostowania z dnia 14 lutego 2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.43.40).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.