Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.134.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/871
z dnia 22 maja 2017 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kwasu fosforowego - fosforanów - di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w określonych surowych wyrobach mięsnych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2) Wykaz ten może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku, zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 2 .

(3) W dniu 11 maja 2015 r. Republika Czeska złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie kwasu fosforowego, fosforanów, difosforanów, trifosforanów i polifosforanów ("fosforanów") jako stabilizatora w następujących czeskich surowych wyrobach mięsnych. Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása i Syrová klobása. Następnie wniosek udostępniono państwom członkowskim zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(4) Stosowanie fosforanów jest konieczne do utrzymania właściwości fizycznochemicznych oraz zwiększenia zdolności wiązania w surowych wyrobach mięsnych, takich jak Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása i Syrová klobása, w szczególności wtedy, gdy są wprowadzane do obrotu pakowane w atmosferze chronionej i z wydłużonym terminem przydatności do spożycia. Według wnioskodawcy potrzeba technologiczna tych dodatków w odpowiednich czeskich surowych wyrobach mięsnych jest podobna jak w przypadku breakfast sausages i Bräte, w odniesieniu do których stosowanie fosforanów jest dozwolone w części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w kategorii żywności 08.2 "Surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004".

(5) W motywie 7 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 stwierdza się, że podczas dopuszczania dodatków do żywności należy uwzględnić także inne istotne czynniki, w tym między innymi czynniki związane z tradycjami. W związku z tym należy utrzymać określone produkty tradycyjne na rynku niektórych państw członkowskich, jeżeli stosowanie dodatków do żywności w tych produktach spełnia warunki ogólne i szczegółowe określone w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008.

(6) Aby zapewnić jednorodne stosowanie dodatków objętych obowiązującym rozporządzeniem, opis przedmiotowych czeskich surowych wyrobów mięsnych zostanie włączony do wytycznych opisujących kategorie żywności w części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności 3 .

(7) Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków gdy dana aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Stosowanie fosforanów jako dodatki do żywności jest dozwolone w szerokiej gamie środków spożywczych. Ich bezpieczeństwo zostało ocenione przez Komitet Naukowy ds. Żywności, który ustalił najwyższe tolerowane dzienne pobranie na poziomie 70 mg/kg masy ciała, wyrażone jako fosfor 4 . Ponieważ wniosek o rozszerzenie zastosowania fosforanów ogranicza się do kilku konkretnych tradycyjnie stosowanych produktów, nie oczekuje się, że rozszerzenie będzie miało znaczący wpływ na ogólne narażenie na fosforany. W związku z tym rozszerzenie zastosowania tych dodatków stanowi aktualizację wykazu unijnego niemającą wpływu na zdrowie człowieka i zasięgnięcie opinii Urzędu nie jest konieczne.

(8) Należy odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w kategorii żywności 08.2 "Surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004" pozycja dotycząca kwasu fosforowego - fosforanów - di- tri- i polifosforanów (E 338-452) otrzymuje brzmienie:
"E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di- tri-i polifosforany5 000(1) (4)Tylko breakfast sausages: w przypadku tych produktów mięso mielone jest w taki sposób, że następuje całkowite rozdrobnienie tkanki mięśniowej i tłuszczowej, w wyniku czego włókna mięśniowe tworzą emulsję z tłuszczem, co nadaje tym produktom typowy dla nich wygląd; Fińska szara szynka bożonarodzeniowa, burger meat o zawartości warzyw lub zboża nie mniejszej niż 4 %, zmieszanych z mięsem, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása i Syrová klobása"
1 Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1).
4 Sprawozdania Komitetu Naukowego ds. Żywności, seria dwudziesta piąta (s. 13), 1991.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.