Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.125.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/839
z dnia 17 maja 2017 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania azotynów (E 249-250) w "golonce peklowanej"
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2) Unijny wykaz dodatków do żywności może zostać zaktualizowany z inicjatywy Komisji lub na wniosek zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 2 .

(3) W dniu 10 marca 2016 r. Polska złożyła wniosek o zezwolenie na stosowanie azotynów (E 249-250) jako substancji konserwującej w "golonce peklowanej". Następnie wniosek udostępniono państwom członkowskim zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(4) Według wnioskodawcy "golonka peklowana" jest tradycyjnym polskim surowym wyrobem mięsnym, w którym azotyny, wykorzystuje się nie tylko jako środek konserwujący, ale też jako środek peklujący służący do otrzymania pożądanego koloru, smaku i konsystencji zgodnych z oczekiwaniami konsumentów. Oferowana konsumentom "golonka peklowana" przed spożyciem musi być poddana obróbce cieplnej.

(5) Motyw 7 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 stanowi, że podczas dopuszczania dodatków do żywności należy uwzględnić także inne istotne czynniki, w tym między innymi czynniki związane z tradycjami. W związku z tym należy utrzymać określone produkty tradycyjne na rynku niektórych państw członkowskich, jeżeli stosowanie dodatków do żywności spełnia warunki ogólne i szczegółowe określone w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008.

(6) Aby zapewnić jednorodne stosowanie dodatków objętych obowiązującym rozporządzeniem, "golonka peklowana" zostanie opisana w wytycznych opisujących kategorie żywności w części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności 3 .

(7) Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja musi zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urzędu") w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków gdy dana aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Zasadniczo zezwala się na stosowanie azotynów w produktach mięsnych, przy czym ich stosowanie w surowych wyrobach mięsnych jest ograniczone do pewnych tradycyjnych wyrobów, a w odniesieniu do tradycyjnie peklowanych produktów mięsnych określono przepisy szczegółowe. Ponieważ wniosek o rozszerzenie zastosowania azotynów ogranicza się do konkretnego tradycyjnie stosowanego surowego wyrobu mięsnego, nie oczekuje się, że rozszerzenie będzie miało znaczący wpływ na ogólne narażenie na azotyny. W związku z tym rozszerzenie zastosowania tych dodatków stanowi aktualizację wykazu unijnego niemającą wpływu na zdrowie człowieka i zasięgnięcie opinii Urzędu nie jest konieczne.

(8) Należy odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w kategorii żywności 08.2 "Surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004" pozycja dotycząca azotynów (E 249-250) otrzymuje brzmienie:
"E 249-250Azotyny150(7)Tylko lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka, tatar wołowy (danie tatarskie) i golonka peklowana"
1 Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.