Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.78.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 232/2012
z dnia 16 marca 2012 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do warunków i poziomów stosowania żółcieni chinolinowej (E 104), żółcieni pomarańczowej FCF/żółcieni pomarańczowej S (E 110) i pąsu 4R, czerwieni koszenilowej A (E 124)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności(1), w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanawia unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunków ich stosowania.

(2) Żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S (E 110) i pąs 4R, czerwień koszenilowa A (E 124) są barwnikami spożywczymi aktualnie zatwierdzonymi do stosowania i wymienionymi w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Aktualne zezwolenie uwzględnia dopuszczalne dzienne spożycie (ADI), ustalone przez Komitet Naukowy ds. Żywności (SCF) w 1983 r.(2).

(3) Dnia 23 września 2009 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej "Urzędem") wydał opinię(3) dotyczącą ponownej oceny bezpieczeństwa stosowania żółcieni chinolinowej (E 104) jako dodatku do żywności. W opinii tej Urząd zaleca obniżenie ADI dla tego barwnika spożywczego z 10 mg/kg wagi ciała dziennie do 0,5 mg/kg wagi ciała dziennie. Urząd uznaje ponadto, że dopracowane szacunki dotyczące narażenia (poziom 2 i poziom 3) leżą na ogół znacznie powyżej poprawionego ADI w wysokości 0,5 mg/kg wagi ciała dziennie. W związku z powyższym wskazana jest zmiana warunków i poziomów stosowania żółcieni chinolinowej (E 104) w celu zagwarantowania, że nowe, zalecane przez Urząd ADI, nie zostanie przekroczone.

(4) Dnia 27 września 2009 r. Urząd wydał opinię(4) dotyczącą ponownej oceny bezpieczeństwa stosowania żółcieni pomarańczowej FCF/żółcieni pomarańczowej S (E 110) jako dodatku do żywności. W opinii tej Urząd zaleca obniżenie ADI dla żółcieni pomarańczowej FCF/żółcieni pomarańczowej S (E 110) z 2,5 do 1 mg/kg wagi ciała dziennie. Urząd uznaje ponadto, że dopracowane szacunki dotyczące narażenia (poziom 3) leżą na ogół znacznie powyżej poprawionego ADI w wysokości 1 mg/kg wagi ciała dziennie w przypadku dużego spożycia przez dzieci. W związku z powyższym wskazana jest zmiana warunków i poziomów stosowania żółcieni pomarańczowej/FCF/żółcieni pomarańczowej S (E 110) w celu zagwarantowania, że nowe tymczasowe ADI zalecane przez Urząd nie zostanie przekroczone.

(5) Dnia 23 września 2009 r. Urząd wydał opinię(5) dotyczącą ponownej oceny bezpieczeństwa stosowania pąsu 4R, czerwieni koszenilowej A (E 124) jako dodatku do żywności. W opinii tej Urząd zaleca obniżenie ADI z 4 mg/kg wagi ciała dziennie do 0,7 mg/kg wagi ciała dziennie. Urząd uznaje ponadto, że dopracowane szacunki dotyczące narażenia (poziom 3) leżą na ogół znacznie powyżej poprawionego ADI w wysokości 0,7 mg/kg wagi ciała dziennie w przypadku dużego spożycia przez dzieci. W związku z powyższym wskazana jest zmiana warunków i poziomów stosowania pąsu 4R, czerwieni koszenilowej A (E 124) w celu zagwarantowania, że nowe zalecane przez Urząd ADI nie zostanie przekroczone.

(6) Konieczne jest usunięcie wyżej wymienionych substancji z grupy III wyszczególnionej w części C pkt 3 załącznika II. W przypadku stosowania ich z pozostałymi substancjami należącymi do grupy III należy jednak zachować łączny najwyższy dopuszczalny poziom.

(7) Aby zmniejszyć stopień narażenia do poziomu niższego od zalecanego ADI, należy skorygować najwyższe dopuszczalne poziomy. Należy je przede wszystkim obniżyć, z zastosowaniem tego samego współczynnika co przy zmniejszeniu dziennego spożycia, do poziomu docelowego. Na wyższe dopuszczalne poziomy należy wyjątkowo zezwolić w przypadku niektórych tradycyjnych produktów, które nie wpływają znacząco na stopień narażenia. Niektóre z przepisów zostały również usunięte.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(9) Aby zapewnić przemysłowi spożywczemu niezbędny czas na dostosowanie produkcji do nowych warunków i poziomów stosowania określonych w niniejszym rozporządzeniu, należy przyjąć przepisy przejściowe.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2013 r.

Środki spożywcze zawierające żółcień chinolinową (E 104), żółcień pomarańczową FCF/żółcień pomarańczową S (E 110) i pąs 4R, czerwień koszenilową A (E 124), które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 czerwca 2013 r., a nie są zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia, mogą pozostać w sprzedaży do wyczerpania zapasów.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2012 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2) Sprawozdania Komitetu Naukowego ds. Żywności, seria 14, 1983 r.

(3) Opinia panelu naukowego do spraw dodatków do żywności i składników pokarmowych dodawanych do żywności (ANS), na wniosek Komisji, w związku z ponowną oceną żółcieni chinolinowej (E 104) jako dodatku do żywności, Dziennik EFSA 2009, 7(11):1329.

(4) Opinia panelu naukowego do spraw dodatków do żywności i składników pokarmowych dodawanych do żywności (ANS), na wniosek Komisji, w związku z ponowną oceną żółcieni pomarańczowej (E 110) jako dodatku do żywności, Dziennik EFSA 2009; 7(11):1330.

(5) Opinia panelu naukowego do spraw dodatków do żywności i składników pokarmowych dodawanych do żywności (ANS), na wniosek Komisji, w związku z ponowną oceną pąsu 4R jako dodatku do żywności, Dziennik EFSA 2009, 7(11):1328.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części C pkt 3 usuwa się wpisy w brzmieniu:
"E 104Żółcień chinolinowa"
"E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S"
"E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A";

2) w części E wprowadza się następujące zmiany:

a) w kategoriach 03, 05.2, 05.3, 05.4, 07.2 oraz 14.1.4 przypis 25 otrzymuje brzmienie:

"(25): Ilość każdego z barwników E 122 oraz E 155 nie może przekroczyć 50 mg/kg lub mg/l";

b) w kategorii 1.7.5 przypis 33 otrzymuje brzmienie:

"(33): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e i E 161b";

c) w kategoriach 04.2.1, 04.2.2, 04.2.3 i 04.2.4.1 przypis 34 otrzymuje brzmienie:

"(34): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 122, E 129, E 131, E 133";

d) w kategoriach 04.2.5.2 i 04.2.5.3 przypis 31 otrzymuje brzmienie:

"(31): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 142, E 160d i E 161b";

e) w kategorii 9.2 przypisy 35, 36 i 37 otrzymują brzmienie:

"(35): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b"

"(36): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b"

"(37): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 102, E 120, E 151, E 160e";

f) dla E 104, E 110 i E 124 dodaje się w odpowiednich kategoriach żywności następujące pozycje w porządku liczbowym:

Numer kategoriiNumer ENazwaMaksymalny poziom

(odpowiednio mg/l lub mg/kg)

PrzypisyOgraniczenia/wyjątki
"01.4Fermentowane przetwory mleczne z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, włącznie z produktami poddanymi obróbce termicznej
E 104Żółcień chinolinowa10(61)
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S5(61)
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A5(61)
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
01.6.3Pozostałe śmietanki
E 104Żółcień chinolinowa10(61)Tylko śmietanki z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S5(61)Tylko śmietanki z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A5(61)Tylko śmietanki z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
01.7.3Jadalne skórki serów
E 104Żółcień chinolinowa10(62)
(62): Całkowita ilość E 104 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
04.2.4.1Przetwory owocowe i warzywne, z wyłączeniem owoców w wodnym roztworze cukru, poddanych obróbce termicznej
E 104Żółcień chinolinowa30(61)Tylko mostarda di frutta
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S35(61)Tylko mostarda di frutta
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A20(61)Tylko mostarda di frutta
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
05.2Pozostałe wyroby cukiernicze, w tym pastylki i drażetki odświeżające oddech
E 104Żółcień chinolinowa30(61)Z wyjątkiem kandyzowanych owoców i warzyw, tradycyjnych wyrobów cukierniczych na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowanych głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S35(61)Z wyjątkiem kandyzowanych owoców i warzyw, tradycyjnych wyrobów cukierniczych na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowanych głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A20(61)Z wyjątkiem kandyzowanych owoców i warzyw, tradycyjnych wyrobów cukierniczych na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowanych głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.
E 104Żółcień chinolinowa30(61)Tylko kandyzowane owoce i warzywa.
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S10(61)Tylko kandyzowane owoce i warzywa.
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A10(61)Tylko kandyzowane owoce i warzywa.
E 104Żółcień chinolinowa300(61)Tylko tradycyjne wyroby cukiernicze na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowane głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S50(61)Tylko tradycyjne wyroby cukiernicze na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowane głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A50(61)Tylko tradycyjne wyroby cukiernicze na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowane głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
05.3Guma do żucia
E 104Żółcień chinolinowa30(61)
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S10(61)
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A10(61)
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
05.4Dekoracje, powłoki i nadzienia, z wyjątkiem nadzień owocowych objętych kategorią 4.2.4
E 104Żółcień chinolinowa50(61)Tylko dekoracje, powłoki i sosy, z wyjątkiem nadzień
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S35(61)Tylko dekoracje, powłoki i sosy, z wyjątkiem nadzień
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A55(61)Tylko dekoracje, powłoki i sosy, z wyjątkiem nadzień
E 104Żółcień chinolinowa50(61)Tylko nadzienia
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S35(61)Tylko nadzienia
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A55(61)Tylko nadzienia
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
06.6Ciasto o luźnej konsystencji
E 104Żółcień chinolinowa50(61)
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S35(61)
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A55(61)
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
08.2.3Osłonki i powłoki oraz dekoracje mięsa
E 104Żółcień chinolinowa50(61)Tylko dekoracje i powłoki, z wyjątkiem jadalnych zewnętrznych powłok pasturmas
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S35(61)Tylko dekoracje i powłoki, z wyjątkiem jadalnych zewnętrznych powłok pasturmas
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A55(61)Tylko dekoracje i powłoki, z wyjątkiem jadalnych zewnętrznych powłok pasturmas
E 104Żółcień chinolinowa10(62)Tylko jadalne osłonki
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
(62): Całkowita ilość E 104 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
09.2Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S200(63)Tylko w zamiennikach łososia na bazie Theragra chalcogramma i Pollachius virens
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A200(63)Tylko w zamiennikach łososia na bazie Theragra chalcogramma i Pollachius virens
(63): Całkowita ilość E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
09.3Ikra rybia
E 104Żółcień chinolinowa200(61)Z wyjątkiem ikry jesiotra (kawioru)
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S200(61)Z wyjątkiem ikry jesiotra (kawioru)
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A200(61)Z wyjątkiem ikry jesiotra (kawioru)
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
12.2.2Przyprawy i dodatki do potraw
E 104Żółcień chinolinowa10(62)Tylko przyprawy, na przykład curry sproszkowane, tandoori
(62): Całkowita ilość E 104 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
12.4Musztarda
E 104Żółcień chinolinowa10(61)
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S50(61)
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A35(61)
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
12.6Sosy
E 104Żółcień chinolinowa20(64)W tym ogórki konserwowe, dodatki zaostrzające smak, chutney i picalilli; z wyłączeniem sosów na bazie pomidorów
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S30(64)Tylko w piklach i picalilli
(64): Całkowita ilość E 104, E 110 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
12.9Produkty białkowe, z wyłączeniem produktów objętych kategorią 1.8
E 104Żółcień chinolinowa10(61)Tylko analogi mięsa i ryb produkowane na bazie białek roślinnych
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S20(61)Tylko analogi mięsa i ryb produkowane na bazie białek roślinnych
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A10(61)Tylko analogi mięsa i ryb produkowane na bazie białek roślinnych
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
13.2Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu dyrektywy 1999/21/WE (z wyłączeniem produktów objętych kategorią 13.1.5)
E 104Żółcień chinolinowa10(61)
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S10(61)
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A10(61)
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
13.3Dietetyczne środki spożywcze stosowane w diecie odchudzającej, przeznaczone do zastępowania całkowitej dziennej spożywanej żywności lub poszczególnych posiłków (całości lub części całkowitej dziennej diety)
E 104Żółcień chinolinowa10(61)
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S10(61)
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A10(61)
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
14.1.4Napoje aromatyzowane
E 104Żółcień chinolinowa10(61)Z wyłączeniem mleka czekoladowego i produktów słodowych
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S20(61)Z wyłączeniem mleka czekoladowego i produktów słodowych
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A10(61)Z wyłączeniem mleka czekoladowego i produktów słodowych
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
14.2.3Cydr i perry
E 104Żółcień chinolinowa25(64)Z wyjątkiem cidre bouché
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S10(64)Z wyjątkiem cidre bouché
(64): Całkowita ilość E 104, E 110 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
14.2.4Wino owocowe i napoje wzbogacone winem lub innym alkoholem
E 104Żółcień chinolinowa20(61)
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S10(61)
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A1(61)
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
14.2.7.1Wina aromatyzowane
E 104Żółcień chinolinowa50(61)Z wyjątkiem americano i bitter vino
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S50(61)Z wyjątkiem americano i bitter vino
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A50(61)Z wyjątkiem americano i bitter vino
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
14.2.7.2Aromatyzowane napoje na bazie wina
E 104Żółcień chinolinowa50(61)Z wyjątkiem bitter soda, sangria, claria, zurra
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S50(61)Z wyjątkiem bitter soda, sangria, claria, zurra
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A50(61)Z wyjątkiem bitter soda, sangria, claria, zurra
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
14.2.7.3Aromatyzowane koktajle na bazie wina
E 104Żółcień chinolinowa50(61)
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S50(61)
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A50(61)
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
14.2.8Inne napoje alkoholowe, w tym mieszanki napojów alkoholowych z bezalkoholowymi i napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %
E 104Żółcień chinolinowa180(61)Tylko napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S100(61)Tylko napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A170(61)Tylko napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
16.Desery z wyłączeniem produktów objętych kategoriami 1, 3 i 4
E 104Żółcień chinolinowa10(61)
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S5(61)
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A10(61)
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
17.1Suplementy żywnościowe w postaci stałej, w tym w postaci kapsułek i tabletek oraz w podobnych postaciach, z wyłączeniem postaci do żucia
E 104Żółcień chinolinowa35(61)
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S10(61)
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A35(61)
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
17.2Suplementy żywnościowe w postaci płynnej
E 104Żółcień chinolinowa10(61)
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S10(61)
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A10(61)
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III
17.3Suplementy żywnościowe w postaci syropu lub do żucia
E 104Żółcień chinolinowa10(61)
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S10(61)
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A10(61)
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III";

g) w kategorii 08.2.1 wprowadza się następujące zmiany:

(i) wpis dotyczący E 110 otrzymuje brzmienie:

"E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S15Tylko sobrasada";

(ii) wpis dotyczący E 124 otrzymuje brzmienie:

"E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A50Tylko kiełbasa chorizo/salchichon";

h) w kategorii 14.2.7.1 wprowadza się następujące zmiany:

(i) wpisy dotyczące E 104 i E 110 otrzymują brzmienie:

"E 104Żółcień chinolinowa50(26) (27)Tylko americano, bitter vino
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S50(27)Tylko bitter vino";

(ii) wpis dotyczący E 124 otrzymuje brzmienie:

"E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A50(26) (27)Tylko americano, bitter vino";

i) w kategorii 14.2.7.2 wprowadza się następujące zmiany:

(i) wpisy dotyczące E 104 i E 110 otrzymują brzmienie:

"E 104Żółcień chinolinowa50(28)Tylko bitter soda
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S50(28)Tylko bitter soda";

(ii) wpis dotyczący E 124 otrzymuje brzmienie:

"E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A50(28)Tylko bitter soda";

j) skreśla się następujące pozycje dla E 104, E 110 i E 124 w odpowiednich kategoriach żywności:

"01.7.5Sery topione
E 104Żółcień chinolinowa100(33)Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S100(33)Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A100(33)Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
04.2.1Warzywa i owoce suszone
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
04.2.2Warzywa i owoce w occie, oleju lub solance
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
04.2.3Owoce i warzywa w puszkach lub słoikach
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
04.2.4.1Przetwory owocowe i warzywne, z wyłączeniem owocóww wodnym roztworze cukru, poddanych obróbce termicznej
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
04.2.5.2Dżemy, galaretki i marmolady oraz słodzony przecier z kasztanów w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE
E 104Żółcień chinolinowa100(31)Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S100(31)Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A100(31)Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
04.2.5.3Inne podobne owocowe lub warzywne produkty do smarowania
E 104Żółcień chinolinowa100(31)Z wyjątkiem crème de pruneaux
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S100(31)Z wyjątkiem crème de pruneaux
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A100(31)Z wyjątkiem crème de pruneaux
08.2.1Mięso przetworzone niepoddane obróbce termicznej
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A200Tylko sobrasada
09.2Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki
E 104Żółcień chinolinowa100(35)Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S100(35)Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A100(35)Tylko pasty rybne i pasty ze skorupiaków
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S250(36)Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A250(36)Tylko wstępnie obgotowane skorupiaki
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S100(37)Tylko wędzone ryby
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A100(37)Tylko wędzone ryby".
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.