Dz.U.UE.L.2019.31.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/157
z dnia 6 listopada 2018 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014 w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych 1 , w szczególności jego art. 89 ust. 1 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1062/2014 2 , zmienionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/698 3 , określono wykaz kombinacji substancji czynnych/grup produktowych włączonych na dzień 3 lutego 2017 r. do programu przeglądu istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych.

(2) Tożsamości niektórych substancji czynnych wymienionych w załączniku II, które mogą być uzyskane in situ, zostały ponownie zdefiniowane zgodnie z art. 13 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014 w celu określenia w sposób bardziej precyzyjny substancji czynnych i ich prekursorów ujętych obecnie w programie pracy w celu systematycznego zbadania.

(3) Każda osoba zainteresowana może zgłosić kombinację substancji czynnej i jej prekursorów, które nie mają jeszcze nowej tożsamości. Kombinacje substancji/grup produktowych zgłoszone zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. b) i uznane przez Europejską Agencję Chemikaliów ("Agencję") za zgodne z art. 17 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014 należy ująć w załączniku II do tego rozporządzenia zgodnie z art. 18.

(4) Jednocześnie w następstwie otrzymania deklaracji zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014 Agencja opublikowała zaproszenie, zgodnie z którym osoby zainteresowane mogły zgłosić substancje czynne w grupie produktowej 19, które były objęte odstępstwem dotyczącym żywności i paszy przewidzianym w art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1451/2007 4 . Kombinacje substancji/grup produktowych zgłoszone zgodnie z art. 16 ust. 5 i uznane przez Agencję za zgodne z art. 17 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014 należy ująć w załączniku II do tego rozporządzenia zgodnie z jego art. 18.

(5) Należy wskazać państwa członkowskie, których właściwe organy będą właściwymi organami oceniającymi kombinacje substancji czynnych/grup produktowych, jakie mają zostać dodane do załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014.

(6) Kombinacji substancji czynnych/grup produktowych, w odniesieniu do których po dniu 3 lutego 2017 r. podjęto decyzję o zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu, nie należy już włączać do załącznika II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014.

(7) W celu odzwierciedlenia rzeczywistej sytuacji i ze względu na pewność prawa należy przedstawić wykaz kombinacji substancji czynnych/grup produktowych objętych programem przeglądu istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych w dniu przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK II

KOMBINACJE SUBSTANCJI/GRUP PRODUKTOWYCH WŁĄCZONE DO PROGRAMU PRZEGLĄDU NA DZIEŃ 6 LISTOPADA 2018 R.

Kombinacje substancji czynnych/grup produktowych uwzględnione na dzień 6 listopada 2018 r., z wyłączeniem wszelkich innych nanomateriałów niż wyraźnie wymienione w pozycjach 1017 i 1023 oraz z wyłączeniem wszelkich przypadków wytwarzania substancji aktywnych in situ, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymienionych w odniesieniu do uwzględnianego prekursora (uwzględnianych prekursorów)

Numer pozycjiNazwa substancjiPaństwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcyNumer WENumer CAS123456789101112131718192122
1FormaldehydDE200-001-850-00-0xxx
9BronopolES200-143-052-51-7xxxxxx
36EtanolEL200-578-664-17-5xxx
37Kwas mrówkowyBE200-579-164-18-6xxxxxxx
1025Kwas nadmrówkowy otrzymywany z kwasu mrówkowego i nadtlenku wodoruBExxxxxxx
43Kwas salicylowyNL200-712-369-72-7xxx
52Tlenek etylenuNO200-849-975-21-8x
69Kwas glikolowyNL201-180-579-14-1xxx
1026Kwas nadoctowy otrzymywany z tetraacetyloetylenodiaminy i nadtlenku wodoruATx
1027Kwas nadoctowy otrzymywany z octanu 1,3-diaceloksypropan-2-ylu i nadtlenku wodoruATxx
1028Kwas nadoctowy otrzymywany z tetraacetyloetylenodiaminy i monohydratu nadboranu soduATx
1029Kwas nadoctowy otrzymywany w procesie perhydrolizy N-acetylokaprolaktamu nadtlenkiem wodoru w warunkach alkalicznychATx
71L-(+)-kwas mlekowyDE201-196-279-33-4x
79(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksa-hydro-2-izopropenylo-8,9-dimetoksychromeno[3,4-b] furo[2,3-h]chromen-6-on (rotenon)UK201-501-983-79-4x
85SymklosenUK201-782-887-90-1xxxxxx
92Bifenyl-2-olES201-993-590-43-7xxx
1133-fenylo-propen-2-al (aldehyd cynamonowy)UK203-213-9104-55-2x
117GeraniolFR203-377-1106-24-1xx
122GlioksalFR203-474-9107-22-2xxx
133Kwas heksa-2,4-dienowy (kwas sorbinowy)DE203-768-7110-44-1x
154ChlorofenNO204-385-8120-32-1x
1712-fenoksyetanolUK204-589-7122-99-6xxxxx
1072Ditlenek węglaFR204-696-9124-38-9x
179Ditlenek węgla otrzymywany z propanu, butanu lub mieszaniny obu tych związków poprzez spalanieFRx
180Dimetyloarsenian sodu (kakodylan sodu)PT204-708-2124-65-2x
185Tosylochloramid sodu (chloramina T)ES204-854-7127-65-1xxxx
187Dimetyloditiokarbiminian potasuUK204-875-1128-03-0xxx
188Dimetyloditiokarbiminian soduUK204-876-7128-04-1xxx
1952-bifenylan soduES205-055-6132-27-4xxxxxx
206TiuramBE205-286-2137-26-8x
210Metam sodowyBE205-293-0137-42-8xx
2272-tiazol-4-ilo-1H-benzimi-

dazol (tiabendazol)

ES205-725-8148-79-8xxx
235DiuronDK206-354-4330-54-1xx
239CyjanoamidDE206-992-3420-04-2xx
253Tetrahydro-3,5-dimetylo-1,3,5-tiadiazyno-2-tion (dazomet)BE208-576-7533-74-4xx
283TerbutrynaSK212-950-5886-50-0xxx
292(1R-trans)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan (1,3,4,5,6,7-heksahydro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-ilo)metylu (d-tetrametryna)DE214-619-01166-46-7x
321MonolinuronUK217-129-51746-81-2x
330N-(3-aminopropylo)-N-do-

decylopropano-1,3-diamina (diamina)

PT219-145-82372-82-9xxxxxxxx
3362,2'-ditiobis[N-metyloben-

zamid] (DTBMA)

PL219-768-52527-58-4x
3391,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT)ES220-120-92634-33-5xxxxxx
3412-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT)SI220-239-62682-20-4x
346Dihydrat dichloroizocyjanuranu soduUK220-767-751580-86-0xxxxxx
345Troklozen soduUK220-767-72893-78-9xxxxxx
348Etylosiarczan mecetroniowy (MES)PL221-106-53006-10-8x
359Formaldehyd uwolniony z (etylenodioksy)dimetanolu (produktów reakcji glikolu etylenowego z para-

formaldehydem (EGForm))

PL222-720-63586-55-8xxxxx
365Sól sodowa 1-tlenku pirydyno-2-tiolu (pirytion sodu)SE223-296-53811-73-2xxxxxx
368Chlorek 3-chloroallilometenaminy (CTAC)PL223-805-04080-31-3xxx
3772,2',2"-(heksahydro1,3,5-triazyno-1,3,5-triylo)trieta-

nol (HHT)

PL225-208-04719-04-4xxxx
382Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroksymetylo)imidazo [4,5-d]imidazolo-2,5(1H,3H)-dion (TMAD)ES226-408-05395-50-6xxxxx
392Ditiocyjanian metylenuFR228-652-36317-18-6x
3931,3-bis(hydroksymetylo)-5,5-dimetyloimidazolidino-2,4-dion (DMDMH)PL229-222-86440-58-0xx
397Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC)IT230-525-27173-51-5xxxxxxxx
401SrebroSE231-131-37440-22-4xxxx
1023Srebro, jako nanomateriałSE231-131-37440-22-4xxx
405Ditlenek siarki otrzymywany z siarki poprzez spalanieDEx
424Aktywny brom otrzymywany z bromku sodu i podchlorynu soduNLxxx
1030Aktywny brom otrzymywany z bromku sodu i podchlorynu wapniaNLxxx
1031Aktywny brom otrzymywany z bromku sodu i chloruNLxxx
1032Aktywny brom otrzymywany z bromku sodu w drodze elektrolizyNLxxx
1033Aktywny brom otrzymywany z kwasu podbromowego i mocznika oraz bromomocznikaNLxx
1034Aktywny brom otrzymywany z podbrominu sodu i N-bromosulfamidu oraz kwasu amidosulfonowegoNLx
1035Aktywny brom otrzymywany z ozonu i bromków w wodzie naturalnej i bromku soduNLx
434TetrametrynaDE231-711-67696-12-0x
439Nadtlenek wodoruFI231-765-07722-84-1xx
1036Nadtlenek wodoru uwalniany z nadwęglanu soduFIxxx
4447a-etylodihydro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazol (EDHO)PL231-810-47747-35-5xx
450Azotan srebraSE231-853-97761-88-8x
453Peroksydisiarczan disoduPT231-892-17775-27-1x
432Aktywny chlor uwalniany z podchlorynu soduITxx
455Aktywny chlor uwalniany z podchlorynu wapniaITx
457Aktywny chlor uwalniany z chloruITx
458Monochloramina uzyskana z siarczanu amonu i źródła chloruUKxx
1016Chlorek srebraSE232-033-37783-90-6xxxxx
473Pyretryny i pyretroidyES232-319-88003-34-7xx
491Ditlenek chloruDE233-162-810049-04-4xxxxxx
1037Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu w drodze elektrolizyPTxxxxxx
1038Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu poprzez zakwaszaniePTxxxxxx
1039Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu poprzez utlenianiePTxxxxxx
1040Ditlenek chloru otrzymywany z chloranu sodu i nadtlenku wodoru w obecności silnego kwasuPTxxxx
1041Ditlenek chloru otrzymywany z chlorku sodu w drodze elektrolizyDExxxxxx
1042Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu, di-siarczanu sodu i kwasu chlorowodorowegoDExx
1043Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu i di-siarczanu soduDExxxxxx
1044Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu i nadsiarczanu soduDExxxxxx
4942,2-dibromo-2-cyjanoaceta-

mid (DBNPA)

DK233-539-710222-01-2xxxxxx
501KarbendazymDE234-232-010605-21-7xxx
1022Chlorek pentahydroksodiglinuNL234-933-112042-91-0x
515Chloramina aktywowana bromkiem (BAC) uzyskana z prekursorów bromku amonu i podchlorynu soduSExx
522Pirytionian cynkuSE236-671-313463-41-7xxxxxx
524Monochlorowodorek dodecylguanidinyES237-030-013590-97-1xx
529Aktywny brom otrzymywany z chlorku bromuNLx
531(Benzyloksy)metanolUK238-588-814548-60-8xx
550Kwas d-glukonowy, związek z N,N"- bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradeka-nodiamidyną (2:1) (CHDG)PT242-354-018472-51-0xxx
554p-[(dijodometylo)sulfonylo] toluenUK243-468-320018-09-1xxxx
559Tiocyjanian (benzotiazol-2-ilosulfanylo)metylu (TCMTB)NO244-445-021564-17-0xx
5622,2-dimetylo-3-(2-metylo-

prop-1-enylo)cyklopropa-

nokarboksylan 2-metylo-4-okso-3-(prop-2-ynylo)cyklopent-2-en-1-ylu (praletryna)

EL245-387-923031-36-9x
563(E,E)-heksa-2,4-dienonian potasu (sorbinian potasu)DE246-376-124634-61-5x
566Produkty reakcji parafor-

maldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (w stosunku 1:1) (HPT)

ATxxxx
5712-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT)UK247-761-726530-20-1xxxxxx
577Chlorek dimetylooktadecylo[3-(trimetoksysilylo) propylo]amonuES248-595-827668-52-6xxx
588Bromochloro-5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion (BCDMH)NL251-171-532718-18-6xxx
5903-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik (izoproturon)DE251-835-434123-59-6xx
5971-[2-(alliloksy)-2-(2,4-dich-

lorofenylo)etylo]-1H-imida-

zol (imazalil)

DE252-615-035554-44-0x
599S-[(6-chloro-2-oksooksa-zolo[4,5-b]pirydyno-3(2H)-yl)metylo] O,O-dimetylo tiofosforan (azametifos)UK252-626-035575-96-3x
608Chlorek dimetylotetrade-cylo[3-(trimetoksysilylo) propylo]amonuPL255-451-841591-87-1x
1045Olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowanyUK1245629-80-4x
1046Olejek cytronelowy z palczatki Cymbopogon winterianus, frakcjonowany, uwodniony, cyklizowanyUKBrak danychBrak danychx
1047Olejek z eukaliptusa cytrynowego oraz cytronelal, uwodniony, cyklizowanyUKBrak danychBrak danychx
6092-hydroksy-α,α,4-trimetylo-

cykloheksanometanol

UK255-953-742822-86-6x
6193-jodo-2-propynylo butylo-karbaminian (IPBC)DK259-627-555406-53-6xxx
620Siarczan tetrakis(hydroksy-

metylo)fosfoniowy (2:1) (THPS)

MT259-709-055566-30-8xxx
6484,5-dichloro-2-oktyloizotia-

zol-3(2H)-on (4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT))

NO264-843-864359-81-5xxxx
656Produkty reakcji parafor-

maldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (w stosunku 3:2) (MBO)

ATxxxxx
667Alkil (C12-18) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC (C12-18))IT269-919-468391-01-5xxxxxxxx
671Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (AD-BAC/BKC (C12-C16))IT270-325-268424-85-1xxxxxxxx
673Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC (C8-10))IT270-331-568424-95-3xxxxxxxx
690Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylowe, sole z 1,1-ditlenkiem 1,2-benzi-zotiazol-3(2H)-onu (1:1) (ADBAS)MT273-545-768989-01-5xx
691N-(hydroksymetylo)glicy-

nian sodu

AT274-357-870161-44-3x
692Aminy, C10-16-alkilodimetylowe, N-tlenkiPT274-687-270592-80-2x
693Bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu (KPMS)SI274-778-770693-62-8xxxx
939Aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu w drodze elektrolizySKxxxxxx
1048Aktywny chlor uwalniany z kwasu podchlorawegoSKxxxx
1049Aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu i bis (peroksymonosiarczano)bis (siarczanu) pentapotasuSIxxxx
1050Aktywny chlor otrzymywany z wody morskiej (chlorku sodu) w drodze elektrolizyFRx
1051Aktywny chlor otrzymywany z sześciowodnego chlorku magnezu i chlorku potasu w drodze elektrolizyFRx
1052Aktywny chlor otrzymywany z sześciowodnego chlorku magnezu w drodze elektrolizyFRx
1053Aktywny chlor otrzymywany z chlorku potasu w drodze elektrolizyDKxx
1054Aktywny chlor otrzymywany z N-chlorosulfaminianu soduSIxxx
1055Aktywny chlor otrzymywany z chlorku sodu, bis (peroksymonosiarczano) bis(siarczanu) pentapotasu i kwasu sulfaminowegoSIxx
1056Aktywny chlor otrzymywany z kwasu chlorowodorowego w drodze elektrolizySIxxx
701Bis[monoperoksyftalano(2-)-O1,OO1]magnezian(2-) diwodoru (MMPP)PL279-013-084665-66-7x
1024Ekstrakt z margosy z tłoczonego na zimno oleju z nasion Azadirachta Indica, ekstrahowany ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznymDEx
724Alkil (C12-C14) chlorku di-metylobenzyloamonu (AD-BAC (C12-C14))IT287-089-185409-22-9xxxxxxxx
725Alkil (C12-C14) dimetylo(etylobenzylo)amonu (ADEBAC (C12-C14))IT287-090-785409-23-0xxxxxxxx
731Wyciąg z wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium)ES289-699-389997-63-7x
1057Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy rozpuszczalnika węglowodorowegoESxx
1058Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy ditlenku węgla w stanie nadkrytycznymESxx
744Lawenda, Lavandula hybrida, wyciąg/olejek lawendowyPT294-470-691722-69-9x
779Produkty reakcji: kwasu glutaminowego i N-(C12-C14-alkilo)propylenodia-miny (glukoprotamina)DE403-950-8164907-72-6xx
785Kwas 6-(ftalimido)peroksy-

heksanowy (PAP)

IT410-850-8128275-31-0xx
7912-butylo-benzo [d]izotia-zol-3-on (BBIT)CZ420-590-74299-07-4xxxxx
792Ditlenek chloru otrzymywany z kompleksu tetrachlorodekatlenku (TCDO) poprzez zakwaszanieDExx
811Fosforan srebrowo-sodowo-wodorowo-cyrkonowySE422-570-3265647-11-8xxxxx
7942-(2-hydroksyetylo)pipery-

dyno-1-karboksylan sec-

butylu (ikarydyna)

DK423-210-8119515-38-7x
797Chlorek cis-1-(3-chloroallilo)-3,5,7-triaza-1-azonioadamantanu (cis CTAC)PL426-020-351229-78-8xx
813Kwas peroksyoktanowyFR33734-57-5xxx
1014Zeolit srebrowySEBrak danychBrak danychxxxxx
152Produkty reakcji 5,5-dimetylohydantoiny, 5-etylo-5-metylohydantoiny z bromem i chlorem (DCDMH)NLBrak danychBrak danychx
459Mieszanina reakcyjna ditlenku tytanu i chlorku srebraSEBrak danychBrak danychxxxxxxx
777Produkty reakcji 5,5-dimetylohydantoiny, 5-etylo-5-metylohydantoiny z chlorem (DCEMH)NLBrak danychBrak danychx
810Szkło fosforanowe zawierające srebroSEBrak danych308069-39-8xxx
824Zeolit zawierający srebro i cynkSEBrak danych130328-20-0xxxx
1013Zeolit srebrowo-miedziowySEBrak danych130328-19-7xxxx
1017Srebro osadzone na krzemionce (jako nanomateriał w postaci stabilnego agregatu z cząstkami pierwotnymi w nanoskali)SEBrak danychBrak danychx
854(1R,3R;1R,3S)-2,2-dime-

tylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)-cyklopropanokar-

boksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklopent-2-enylu (mieszanina 4 izomerów 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-aletryna)

DEŚrodek ochrony roślin231937-89-6x
855(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)-cyklo-propanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-

oksocy-klopent-2-enylu (mieszanina 2 izomerów 1R trans: 1R/S wyłącznie 1:3) (esbiotryna)

DEŚrodek ochrony roślin260359-57-7x
8434-bromo-2-(4-chlorofenylo)-1-etoksymetylo-5-tri-

fluorometylopirolo-3-karbonitryl (chlorfenapyr)

PTŚrodek ochrony roślin122453-73-0x
859Polimer N-metylmetanaminy (EINECS 204-697-4 z (chlorometylo)-oksiranem (EINECS 203-439-8)/czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu (polimer PQ)HUPolimer25988-97-0xx
868Chlorowodorek poli(heksa-metylenobiguanidu) o średniej liczbowo masie cząsteczkowej (Mn) wynoszącej 1415 i średniej polidyspersyjności (PDI) wynoszącej 4,7 (PHMB (1415; 4,7))FRPolimer32289-58-0 i 1802181-67-4xxx
869Poli(oksy-1,2-etanodilo),. alfa.-[2-(didecylometyloa-

mino)etylo]-.omega.-hyd-roksy-, propanian (sól) (bardap 26)

ITPolimer94667-33-1xxx
872Boran N-didecylu-N-dipo-

lietoksyamonu/Boran dide-

cylopolioksoetyloamonu (polimer betaina)

ELPolimer214710-34-6x
1059Oleożywica Capsicum

Ekstrakty i ich fizycznie modyfikowane pochodne. Produkt może zawierać kwasy żywiczne i ich estry, terpeny oraz produkty utleniania i polimeryzacji tych terpenów. (Capsicum frutescens, Solanaceae)

BEBrak danych8023-77-6x
1060Wyciąg z papryki rocznej Capsicum annuum

Ekstrakty oraz ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak tynktury, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałości itd., otrzymane z Capsicum annuum, Solanaceae.

BE283-403-684625-29-6x
1061Masa poreakcyjna: (6E)-N-(4-hydroksy-3-metoksy-2-metylofenylo)-8-metylo-

non-6-enoamidu i N-(4-hydroksy-3-metoksy-2-

metylofenylo) -8-metylononanoamidu

BEBrak danychBrak danychx
1062D-fruktozaAT200-333-357-48-7x
1063MiódAT8028-66-8x
1064Wyciąg ze słodu

Ekstrakty oraz ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak tynktury, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałości otrzymane z Hordeum, Gramineae.

AT232-310-98002-48-0x
1065Ocet

(o zawartości maksymalnie 10 % kwasu octowego)

ATBrak danych8028-52-2x
1066SerATBrak danychBrak danychx
1067Sproszkowane jajoNLBrak danychBrak danychx
1068Saccharomyces cerevisiaeNLBrak danych68876-77-7x
1069Zagęszczony sok jabłkowyNLBrak danychBrak danychx
1070Wyciąg ze słodkich pomarańczy

Ekstrakty oraz ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak tynktury, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałości otrzymane z Citrus sinensis, Rutaceae.

CH232-433-88028-48-6x
1071Wyciąg z czosnku pospolitego

Ekstrakty oraz ich fizycznie zmodyfikowane pochodne, takie jak tynktury, konkrety, absoluty, olejki eteryczne, oleożywice, terpeny, frakcje bezterpenowe, destylaty, pozostałości otrzymane z Allium sativum, Liliaceae.

AT232-371-18008-99-9x"
1 Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 294 z 10.10.2014, s. 1).
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/698 z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2014 w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 103 z 19.4.2017, s. 1).
4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3).