Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.331.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2003 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 103/2003
z dnia 26 września 2003 r.
zmieniająca załącznik I (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2003 z dnia 20 czerwca 2003 r.(1)

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2003 z dnia 12 lutego 2003 r. dotyczące tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowania dodatków paszowych(2) należy włączyć do Porozumienia.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już dopuszczonych dodatków paszowych(3) należy włączyć do Porozumienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia po pkt 37 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2003) dodaje się pkt 38 i 39 w brzmieniu:

"38. 32003 R 0261: rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2003 z dnia 12 lutego 2003 r. dotyczące tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowania dodatków paszowych (Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 12).

39. 32003 R 0316: rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatki paszowe oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie już dopuszczonych dodatków paszowych (Dz.U. L 46 z 20.2.2003, str. 15).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń (WE) 261/2003 i 316/2003 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 27 września 2003 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostaną dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 września 2003 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
H. S. H. PRINZ NIKOLAUS von LIECHTENSTEIN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 257 z 9.10.2003, str. 12.

(2) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 12.

(3) Dz.U. L 46 z 20.2.2003, str. 15.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.