Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 219/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/1627]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1016 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości benzowyndiflupyru, chlorantraniliprolu, deltametryny, etofumezatu, haloksyfopu, łagodnego izolatu VC1 wirusa mozaiki pepino, łagodnego izolatu VX1 wirusa mozaiki pepino, oksatiapiproliny, pentiopiradu, pyraklostrobiny, spirotetramatu, oleju słonecznikowego, tolklofosu metylowego i trineksapaku w określonych produktach lub na ich powierzchni 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1135 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu i ometoatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1164 z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości akrynatryny, metalaksylu i tiabendazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni 3 .

(4) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz i środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie pasz i środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I oraz we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 40 (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 1016: rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1016 z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz.U L 159 z 21.6.2017, s. 1).

- 32017 R 1135: rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1135 z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 164 z 27.6.2017, s. 28).

- 32017 R 1164: rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1164 z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 170 z 1.7.2017, s. 3).".

Artykuł  2

W pkt 54zzy (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 1016: rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1016 z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 159 z 21.6.2017, s. 1).

- 32017 R 1135: rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1135 z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 164 z 27.6.2017, s. 28).

- 32017 R 1164: rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1164 z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 170 z 1.7.2017, s. 3).".

Artykuł  3

Teksty rozporządzeń (UE) 2017/1016, (UE) 2017/1135 i (UE) 2017/1164 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 159 z 21.6.2017, s. 1.
2 Dz.U. L 164 z 27.6.2017, s. 28.
3 Dz.U. L 170 z 1.7.2017, s. 3.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.