Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 218/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/1626]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/978 z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fluopyramu; heksachlorocykloheksanu (HCH), alfa-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), beta-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), suma izomerów, z wyjątkiem gamma izomeru; lindanu (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)); nikotyny i profenofosu w określonych produktach lub na ich powierzchni 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/983 z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości tricyklazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni 2 .

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz i środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie pasz i środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I oraz we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 40 (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 0978: rozporządzenie Komisji (UE) 2017/978 z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U L 151 z 14.6.2017, s. 1).

- 32017 R 0983: rozporządzenie Komisji (UE) 2017/983 z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 148 z 10.6.2017, s. 27).".

Artykuł  2

W pkt 54zzy (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 0978: rozporządzenie Komisji (UE) 2017/978 z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 151 z 14.6.2017, s. 1).

- 32017 R 0983: rozporządzenie Komisji (UE) 2017/983 z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 148 z 10.6.2017, s. 27).".

Artykuł  3

Teksty rozporządzenia (UE) 2017/978 i (UE) 2017/983 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 151 z 14.6.2017, s. 1.
2 Dz.U. L 148 z 10.6.2017, s. 27.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.