Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.211.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2014 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 6/2014
z dnia 14 lutego 2014 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 786/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dopuszczalnych limitów yessotoksyn w żywych małżach 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 913/2013 z dnia 23 września 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania substancji słodzących w niektórych owocowych lub warzywnych produktach do smarowania 2 .

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych i środków spożywczych. Prawodawstwa w zakresie spraw weterynaryjnych i środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak ustanowiono w dostosowaniach sektorowych zawartych w załączniku I oraz wstępie do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4) W związku z tym należy odpowiednio zmienić załączniki I i II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG w części 6.1 w pkt 17 (rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32013 R 0786: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 786/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. (Dz.U. L 220 z 17.8.2013, s. 14).".

Artykuł  2

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG w pkt 54zzzzr (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32013 R 0913: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 913/2013 z dnia 23 września 2013 r. (Dz.U. L 252 z 24.9.2013, s. 11).".

Artykuł  3

Teksty rozporządzeń (UE) nr 786/2013 i (UE) nr 913/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2014 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący

1 Dz.U. L 220 z 17.8.2013, s. 14.
2 Dz.U. L 252 z 24.9.2013, s. 11.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.