Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.263.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 299/2015
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1810]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1101 z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości difenokonazolu, fluopikolidu, fluopyramu, izopyrazamu i pendimetaliny w określonych produktach oraz na ich powierzchni 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1200 z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amidosulfuronu, fenheksamidu, krezoksymu metylu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni 2 .

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz i środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego pasz i środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I oraz we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 40 (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 1101: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1101 z dnia 8 lipca 2015 r. (Dz.U. L 181 z 9.7.2015, s. 27),

- 32015 R 1200: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1200 z dnia 22 lipca 2015 r. (Dz.U. L 195 z 23.7.2015, s. 1).".

Artykuł  2

W pkt 54zzy (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 1101: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1101 z dnia 8 lipca 2015 r. (Dz.U. L 181 z 9.7.2015, s. 27),

- 32015 R 1200: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1200 z dnia 22 lipca 2015 r. (Dz.U. L 195 z 23.7.2015, s. 1).".

Artykuł  3

Teksty rozporządzeń (UE) 2015/1101 i (UE) 2015/1200 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 181 z 9.7.2015, s. 27.
2 Dz.U. L 195 z 23.7.2015, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.