Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.263.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 297/2015
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) i załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1808]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/845 z dnia 27 maja 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, chlorantraniliprolu, cyjanotraniliprolu, dikamby, difenokonazolu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, glufosynatu amonowego, imazapiku, imazapyru, indoksakarbu, izoksaflutolu, mandipropamidu, pentiopiradu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu i trineksapaku w określonych produktach lub na ich powierzchni 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/846 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, ametoktradyny, amisulbromu, bupirymatu, klofentezyny, etefonu, etirimolu, fluopikolidu, imazapiku, propamokarbu, piraklostrobiny i taufluwalinatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/868 z dnia 26 maja 2015 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4,5-T, barbanu, binapakrylu, bromofosu etylowego, kamfechloru (toksafenu), chlorobufamu, chloroksuronu, chlozolinatu, DNOK, diallatu, dinosebu, dinoterbu, dioksationu, tlenku etylenu, octanu fentynu, wodorotlenku fentynu, flucykloksuronu, flucytrynatu, formotionu, mekarbamu, metakrifosu, monolinuronu, fenotryny, profamu, pyrazofosu, kwinalfosu, resmetryny, technazenu i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni 3 , sprostowane w Dz.U. L 174 z 3.7.2015, s. 43.

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/896 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości Trichoderma polysporum szczep IMI 206 039, Trichoderma asperellum (wcześniejsza nazwa T. harzianum) szczepy ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (wcześniejsza nazwa T. harzianum) szczepy IMI 206 040 i T11, Trichoderma harzianum szczepy T-22 i ITEM 908, Trichoderma gamsii (wcześniejsza nazwa T. viride) szczep ICC080, Trichoderma asperellum (szczep T34), Trichoderma atroviride szczep I-1237, geraniolu, tymolu, sacharozy, siarczanu żelazowego (siarczanu żelaza (III)), siarczanu żelazawego (siarczanu żelaza (II)) oraz kwasu foliowego w określonych produktach lub na ich powierzchni 4 .

(5) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz i środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego pasz i środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I oraz we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do Porozumienia EOG w rozdziale II w pkt 40 (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 0845: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/845 z dnia 27 maja 2015 r. (Dz.U. L 138 z 4.6.2015, s. 1),

- 32015 R 0846: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/846 z dnia 28 maja 2015 r. (Dz.U. L 140 z 5.6.2015, s. 1),

- 32015 R 0868: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/868 z dnia 26 maja 2015 r. (Dz.U. L 145 z 10.6.2015, s. 1),

- 32015 R 0896: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/896 z dnia 11 czerwca 2015 r. (Dz.U. L 147 z 12.6.2015, s. 3).".

Artykuł  2

W załączniku II do Porozumienia EOG w rozdziale XII pkt 54zzy (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 0845: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/845 z dnia 27 maja 2015 r. (Dz.U. L 138 z 4.6.2015, s. 1),

- 32015 R 0846: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/846 z dnia 28 maja 2015 r. (Dz.U. L 140 z 5.6.2015, s. 1),

- 32015 R 0868: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/868 z dnia 26 maja 2015 r. (Dz.U. L 145 z 10.6.2015, s. 1),

- 32015 R 0896: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/896 z dnia 11 czerwca 2015 r. (Dz.U. L 147 z 12.6.2015, s. 3).".

Artykuł  3

Teksty rozporządzeń (UE) 2015/845, (UE) 2015/846, (UE) 2015/868 i (UE) 2015/896 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 138 z 4.6.2015, s. 1.
2 Dz.U. L 140 z 5.6.2015, s. 1.
3 Dz.U. L 145 z 10.6.2015, s. 1.
4 Dz.U. L 147 z 12.6.2015, s. 3.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.