Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 212/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/1621]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/873 z dnia 22 maja 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-tryptofanu wytwarzanego przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/895 z dnia 24 maja 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu 3-fitazy wytwarzanej przez Komagataella pastoris (CECT 13094) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i kur niosek (posiadacz zezwolenia Fertinagro Nutrientes S.L.) 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/896 z dnia 24 maja 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) jako dodatku paszowego w postaci stałej dla wszystkich gatunków drobiu i wszystkich gatunków świń (poza prosiętami ssącymi) (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd) 3 .

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/912 z dnia 29 maja 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus plantarum DSM 29024 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 4 .

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/913 z dnia 29 maja 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu esterazy fumonizynowej wytwarzanej przez Komagataella pastoris (DSM 26643) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków ptaków 5 .

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/930 z dnia 31 maja 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu szczepu mikroorganizmów DSM 11798 z rodziny Corio-bacteriaceae jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków ptaków oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1016/2013 6 .

(7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/940 z dnia 1 czerwca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu mrówkowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 7 .

(8) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/950 z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1068/2011 w odniesieniu do minimalnej zawartości preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) i endo-1,4-beta-gluka-nazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (DSM 18404) jako dodatku paszowego dla kurcząt odchowywanych na kury nioski i wszystkich gatunków ptaków odchowywanych na nioski (posiadacz zezwolenia: BASF SE) 8 .

(9) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/961 z dnia 7 czerwca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium CECT 4 515 jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory oraz na nowe zastosowanie w wodzie do pojenia dla prosiąt odsadzonych od maciory i kurcząt rzeźnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2036/2005 i rozporządzenie (UE) nr 887/2011 (posiadacz zezwolenia Evonik Nutrition & Care GmbH) 9 .

(10) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/962 z dnia 7 czerwca 2017 r. zawieszające zezwolenie na stosowanie etoksychiny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt i wszystkich kategorii 10 .

(11) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/963 z dnia 7 czerwca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatinus (wcześniej sklasyfikowany jako Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (wcześniej sklasyfikowany jako Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9 553), endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) i bacillolizyny wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9 554) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków ptaków i prosiąt odsadzonych od maciory oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 358/2005 i (UE) nr 1270/2009 (posiadacz zezwolenia: Kemin Europa NV) 11 .

(12) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1007 z dnia 15 czerwca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu lecytyny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 12 .

(13) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1008 z dnia 15 czerwca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 oraz Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: JHJ Ltd) 13 .

(14) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/173 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2008 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 887/2011 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5 940 oraz Enterococcus faecium CECT 4 515 14 , które uwzględniono w Porozumieniu decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 77/2017 z dnia 5 maja 2017, 15  należy również dodać jako akt zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1292/2008 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 887/2011.

(15) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(16) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt lzzs (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2005) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 0961: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/961 z dnia 7 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 145 z 8.6.2017, s. 7).";

2) w pkt 1zzg (rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2005) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 0963: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/963 z dnia 7 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 145 z 8.6.2017, s. 18).";

3) w pkt 1zzzzze (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2008) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 0173: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/173 z dnia 1 lutego 2017 r. (Dz.U. L 28 z 2.2.2017, s. 5).";

4) w pkt 1zzzzzv (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1270/2009) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 0963: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/963 z dnia 7 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 145 z 8.6.2017, s. 18).";

5) w pkt 2zn (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 887/2011) dodaje się, co następuje: ", zmienione:

- 32017 R 0173: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/173 z dnia 1 lutego 2017 r. (Dz.U. L 28 z 2.2.2017, s. 5),

- 32017 R 0961: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/961 z dnia 7 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 145 z 8.6.2017, s. 7).";

6) w pkt 2zzp (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1016/2013) dodaje się, co następuje: ", zmienione:

- 32017 R 0930: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/930 z dnia 31 maja 2017 r. (Dz.U. L 141 z 1.6.2017, s. 6).";

7) po pkt 208 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1145) dodaje się punkty w brzmieniu:

"209. 32017 R 0873: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/873 z dnia 22 maja 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-tryptofanu wytwarzanego przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 134 z 23.5.2017, s. 14).

210. 32017 R 0895: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/895 z dnia 24 maja 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu 3-fitazy wytwarzanej przez Komagataella pastoris (CECT 13094) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i kur niosek (posiadacz zezwolenia Fertinagro Nutrientes S.L.) (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 120).

211. 32017 R 0896: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/896 z dnia 24 maja 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) jako dodatku paszowego w postaci stałej dla wszystkich gatunków drobiu i wszystkich gatunków świń (poza prosiętami ssącymi) (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd) (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 123).

212. 32017 R 0912: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/912 z dnia 29 maja 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus plantarum DSM 29024 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 139 z 30.5.2017, s. 30).

213. 32017 R 0913: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/913 z dnia 29 maja 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu esterazy fumonizynowej wytwarzanej przez Komagataella pastoris (DSM 26643) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków ptaków (Dz.U. L 139 z 30.5.2017, s. 33).

214. 32017 R 0930: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/930 z dnia 31 maja 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu szczepu mikroorganizmów DSM 11798 z rodziny Coriobacteriaceae jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków ptaków oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1016/2013 (Dz.U. L 141 z 1.6.2017, s. 6).

215. 32017 R 0940: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/940 z dnia 1 czerwca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu mrówkowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 142 z 2.6.2017, s. 40).

216. 32017 R 0950: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/950 z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1068/2011 w odniesieniu do minimalnej zawartości preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) i endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (DSM 18404) jako dodatku paszowego dla kurcząt odchowywanych na kury nioski i wszystkich gatunków ptaków odchowywanych na nioski (posiadacz zezwolenia: BASF SE) (Dz.U. L 143 z 3.6.2017, s. 5).

217. 32017 R 0961: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/961 z dnia 7 czerwca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium CECT 4 515 jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory oraz na nowe zastosowanie w wodzie do pojenia dla prosiąt odsadzonych od maciory i kurcząt rzeźnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2036/2005 i rozporządzenie (UE) nr 887/2011 (posiadacz zezwolenia Evonik Nutrition & Care GmbH) (Dz.U. L 145 z 8.6.2017, s. 7).

218. 32017 R 0962: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/962 z dnia 7 czerwca 2017 r. zawieszające zezwolenie na stosowanie etoksychiny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt i wszystkich kategorii (Dz.U. L 145 z 8.6.2017, s. 13).

219. 32017 R 0963: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/963 z dnia 7 czerwca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatinus (wcześniej sklasyfikowany jako Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Tricho-derma reesei (wcześniej sklasyfikowany jako Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9 553), endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) i bacillolizyny wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9 554) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków ptaków i prosiąt odsadzonych od maciory oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 358/2005 i (UE) nr 1270/2009 (posiadacz zezwolenia: Kemin Europa NV) (Dz.U. L 145 z 8.6.2017, s. 18).

220. 32017 R 1007: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1007 z dnia 15 czerwca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu lecytyny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 153 z 16.6.2017, s. 13).

221. 32017 R 1008: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1008 z dnia 15 czerwca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 oraz Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: JHJ Ltd) (Dz.U. L 153 z 16.6.2017, s. 16).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2017/873, (UE) 2017/895, (UE) 2017/896, (UE) 2017/912, (UE) 2017/913, (UE) 2017/930, (UE) 2017/940, (UE) 2017/950, (UE) 2017/961, (UE) 2017/962, (UE) 2017/963, (UE) 2017/1007 i (UE) 2017/1008 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 134 z 23.5.2017, s. 14.
2 Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 120.
3 Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 123.
4 Dz.U. L 139 z 30.5.2017, s. 30.
5 Dz.U. L 139 z 30.5.2017, s. 33.
6 Dz.U. L 141 z 1.6.2017, s. 6.
7 Dz.U. L 142 z 2.6.2017, s. 40.
8 Dz.U. L 143 z 3.6.2017, s. 5.
9 Dz.U. L 145 z 8.6.2017, s. 7.
10 Dz.U. L 145 z 8.6.2017, s. 13.
11 Dz.U. L 145 z 8.6.2017, s. 18.
12 Dz.U. L 153 z 16.6.2017, s. 13.
13 Dz.U. L 153 z 16.6.2017, s. 16.
14 Dz.U. L 28 z 2.2.2017, s. 5.
15 Dz.U. L 36 z 7.2.2019, s. 17.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.