Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 213/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/1622]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1086 z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 634/2007 w odniesieniu do charakterystyki selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1126 z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 903/2009 i rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 373/2011, (UE) nr 374/2013 i (UE) nr 1108/2014 w odniesieniu do nazwy unijnego przedstawiciela posiadacza zezwolenia na stosowanie preparatu Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) 2 .

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1zzzt (rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2007) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 1086: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1086 z dnia 19 czerwca 2017 r. (Dz.U L 156 z 20.6.2017, s. 22).";

2) w pkt 1zzzzzn (rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2009) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 1126: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1126 z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 163 z 24.6.2017, s. 13).";

3) w pkt 2zb (rozporządzenie Komisji (UE) nr 373/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 1126: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1126 z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 163 z 24.6.2017, s. 13).";

4) w pkt 95 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 374/2013) dodaje się, co następuje:

", zmienione przez:

- 32017 R 1126: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1126 z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 163 z 24.6.2017, s. 13).";

5) w pkt 116 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1108/2014) dodaje się, co następuje:

", zmienione przez:

- 32017 R 1126: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1126 z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 163 z 24.6.2017, s. 13).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2017/1086 i (UE) 2017/1126 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG( * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 156 z 20.6.2017, s. 22.
2 Dz.U. L 163 z 24.6.2017, s. 13.
*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.