Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 209/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/1618]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt ("rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt") 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/716 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy, na których przedstawiane mają być informacje umieszczane w wykazach uznanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu 3 .

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1422 z dnia 4 sierpnia 2017 r. wyznaczające ośrodek referencyjny Unii Europejskiej odpowiedzialny za naukowy i techniczny wkład w harmonizację i udoskonalanie metod przeprowadzania oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła 4 .

(5) Rozporządzenie (UE) 2016/1012 uchyla ze skutkiem od dnia 1 listopada 2018 r. dyrektywy Rady 87/328/EWG 5 , 88/661/EWG 6 , 89/361/EWG 7 , 90/118/EWG 8 , 90/119/EWG 9 , 90/427/EEC 10 , 91/174/EWG 11  i 2009/157/WE 12  oraz decyzję Rady 96/463/WE 13 , które są uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 1 listopada 2018 r.

(6) Decyzja ta dotyczy prawodawstwa w zakresie żywych zwierząt z wyłączeniem ryb i zwierząt akwakultury, jak również produktów zwierzęcych takich jak komórki jajowe, zarodki i nasienie. Prawodawstwa dotyczącego tych kwestii nie stosuje się do Islandii, jak określono w załączniku I do Porozumienia EOG rozdział I część wprowadzająca ust. 2. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Islandii.

(7) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 1.1 pkt 2 (dyrektywa Rady 90/425/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32016 R 1012: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 66).";

2) w części 1.1 pkt 3 (dyrektywa Rady 89/608/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

", zmienione:

- 32016 R 1012: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 66).";

3) w części 2.1 po pkt 7 (decyzja Rady 96/463/WE) dodaje się, co następuje:

"Wszystkie zwierzęta hodowlane

8. 32016 R 1012: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt (»rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt«) (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 66).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

W załączniku VI dodaje się, co następuje:

»29. Terytorium Królestwa Norwegii, z wyjątkiem Svalbard.«.

Niniejszego aktu nie stosuje się do Islandii.

9. 32017 R 1422: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1422 z dnia 4 sierpnia 2017 r. wyznaczające ośrodek referencyjny Unii Europejskiej odpowiedzialny za naukowy i techniczny wkład w harmonizację i udoskonalanie metod przeprowadzania oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (Dz.U. L 204 z 5.8.2017, s. 78).

Niniejszego aktu nie stosuje się do Islandii.";

4) po pkt 34 (decyzja Komisji 2009/712/WE) w części 2.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

"35. 32017 R 0716: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/716 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy, na których przedstawiane mają być informacje umieszczane w wykazach uznanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych (Dz.U. L 109 z 26.4.2017, s. 1).

Niniejszego aktu nie stosuje się do Islandii.

36. 32017 R 0717: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu (Dz.U. L 109 z 26.4.2017, s. 9).

Niniejszego aktu nie stosuje się do Islandii.";

5) w części 2.1 skreśla się treść pkt 1a (dyrektywa Rady 2009/157/WE), 2 (dyrektywa Rady 88/661/EEG), 3 (dyrektywa Rady 89/361/EWG), 4 (dyrektywa Rady 90/427/EWG), 6 (dyrektywa Rady 91/174/EWG) i 7 (decyzja Rady 96/463/WE), a w części 2.2 - pkt 5 (dyrektywa Rady 87/328/EWG), 14 (dyrektywa Rady 90/118/EWG) oraz 15 (dyrektywa Rady 90/119/EWG) z mocą od dnia 1 listopada 2018 r.
Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/1012 i rozporządzeń wykonawczych (UE) 2017/716, (UE) 2017/717 oraz (UE) 2017/1422 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 66.
2 Dz.U. L 109 z 26.4.2017, s. 1.
3 Dz.U. L 109 z 26.4.2017, s. 9.
4 Dz.U. L 204 z 5.8.2017, s. 78.
5 Dz.U. L 167 z 26.6.1987, s. 54.
6 Dz.U. L 382 z 31.12.1988, s. 36.
7 Dz.U. L 153 z 6.6.1989, s. 30.
8 Dz.U. L 71 z 17.3.1990, s. 34.
9 Dz.U. L 71 z 17.3.1990, s. 36.
10 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 55.
11 Dz.U. L 85 z 5.4.1991, s. 37.
12 Dz.U. L 323 z 10.12.2009, s. 1.
13 Dz.U. L 192 z 2.8.1996, s. 19.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.