Dz.U.UE.L.2019.36.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 73/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/185]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/851 z dnia 26 maja 2016 r. zmieniającą załącznik do decyzji 2009/719/WE w odniesieniu do upoważnienia Chorwacji do zmiany rocznego programu monitorowania BSE 1 .

(2) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3) Umowę o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym 2  ("umowa o rozszerzeniu EOG z 2014 r.") podpisaną w Brukseli w dniu 11 kwietnia 2014 r. tymczasowo stosuje się w stosunku do sygnatariuszy od dnia 12 kwietnia 2014 r., a zatem niniejszą decyzję należy tymczasowo stosować w oczekiwaniu na wejście w życie umowy o rozszerzeniu EOG z 2014 r.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W tytule "AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA" w pkt 41b (decyzja Komisji 2009/719/WE) w części 7.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32016 D 0851: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/851 z dnia 26 maja 2016 r. (Dz.U L 141 z 28.5.2016, s. 131).";

2) na końcu tekstu dostosowania dodaje się, co następuje:

"- Islandia".

Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2016/851 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG *  lub z dniem wejścia w życie umowy o rozszerzeniu EOG z 2014 r., w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Niniejszą decyzję stosuje się tymczasowo od dnia 6 maja 2017 r. w oczekiwaniu na wejście w życie umowy o rozszerzeniu EOG z 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 131.
2 Dz.U. L 170 z 11.6.2014, s. 5.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.