Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.36.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 69/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/181]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2002 z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniającą załącznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG, załącznik III do decyzji Komisji 2010/470/UE i załącznik II do decyzji Komisji 2010/472/UE dotyczące handlu owcami i kozami oraz nasieniem owiec i kóz, a także ich przywozu do Unii, w odniesieniu do zasad zapobiegania niektórym pasażowalnym gąbczastym encefalopatiom, ich kontroli i zwalczania 1 .

(2) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie żywych zwierząt z wyłączeniem ryb i zwierząt akwakultury jak również produktów zwierzęcych takich jak komórki jajowe, zarodki i nasienie. Prawodawstwa dotyczącego tych kwestii nie stosuje się do Islandii, jak określono w załączniku I do Porozumienia EOG rozdział I część wprowadzająca ust. 2. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Islandii.

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 4.1 w pkt 2 (dyrektywa Rady 91/68/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32016 D 2002: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2002 z dnia 8 listopada 2016 r. (Dz.U L 308 z 16.11.2016, s. 29).";

2) w części 4.2 w pkt 93 (decyzja Komisji 2010/470/UE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32016 D 2002: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2002 z dnia 8 listopada 2016 r. (Dz.U. L 308 z 16.11.2016, s. 29).".

Artykuł  2

Tekst decyzji wykonawczej (UE) 2016/2002 w języku norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, jest autentyczny.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 308 z 16.11.2016, s. 29.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.