Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.36.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 80/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/192]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2241 z dnia 9 grudnia 2016 r. przewidującą tymczasowy obrót materiałem siewnym niektórych odmian gatunku Beta vulgaris L. niespełniającym wymogów dyrektywy Rady 2002/54/WE 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2242 z dnia 9 grudnia 2016 r. przewidującą tymczasowy obrót materiałem siewnym gatunku Hordeum vulgare L. odmiany Scrabble, niespełniającym wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG 2 .

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego sprawy fitosanitarne. Prawodawstwa w zakresie zagadnień fitosanitarnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale III część 2 po pkt 59 w załączniku I do Porozumienia EOG (decyzja wykonawcza Komisji 2014/150/UE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"60. 32016 D 2241: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2241 z dnia 9 grudnia 2016 r. przewidująca tymczasowy obrót materiałem siewnym niektórych odmian gatunku Beta vulgaris L. niespełniającym wymogów dyrektywy Rady 2002/54/WE (Dz.U L 337 z 13.12.2016, s. 20);

61. 32016 D 2242: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2242 z dnia 9 grudnia 2016 r. przewidująca tymczasowy obrót materiałem siewnym gatunku Hordeum vulgare L. odmiany Scrabble, niespełniającym wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (Dz.U. L 337 z 13.12.2016, s. 22).".

Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczych (UE) 2016/2241 i (UE) 2016/2242 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 337 z 13.12.2016, s. 20.
2 Dz.U. L 337 z 13.12.2016, s. 22.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.