Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.36.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 77/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/189]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/173 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2008 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 887/2011 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 oraz Enterococcus faecium CECT 4515 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/187 z dnia 2 lutego 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 28343) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Lactosan GmbH & Co. KG) 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/194 z dnia 3 lutego 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus diolivorans DSM 32074 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 3 .

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/210 z dnia 7 lutego 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanych przez Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 jako dodatku paszowego kur niosek (posiadacz pozwolenia Adisseo France S.A.S.) 4 .

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/211 z dnia 7 lutego 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Bacillus subtilis (LMG-S 15136) jako dodatku paszowego dla drobiu, prosiąt odsadzonych od maciory i tuczników oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1259/2004, (WE) nr 1206/2005 i (WE) nr 322/2009 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 516/2007 (posiadacz zezwolenia Beldem, oddział Puratos NV) 5 .

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/219 z dnia 8 lutego 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 27273) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory oraz odsadzonych od maciory podrzędnych gatunków świń (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S) 6 .

(7) Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/211 uchyla rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2007 7 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z tym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(8) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Decyzji tej nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1zs (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2004), 1zzn (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2005) i 1zzzzx (rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2009) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 0211: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/211 z dnia 7 lutego 2017 r. (Dz.U. L 33 z 8.2.2017, s. 23).";

2) po pkt 189 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/66) dodaje się punkty w brzmieniu:

"190. 32017 R 0173: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/173 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2008 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 887/2011 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na stosowanie Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 oraz Enterococcus faecium CECT 4515 (Dz.U. L 28 z 2.2.2017, s. 5).

191. 32017 R 0187: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/187 z dnia 2 lutego 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 28343) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Lactosan GmbH & Co. KG) (Dz.U. L 29 z 3.2.2017, s. 35).

192. 32017 R 0194: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/194 z dnia 3 lutego 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus diolivorans DSM 32074 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 31 z 4.2.2017, s. 18).

193. 32017 R 0210: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/210 z dnia 7 lutego 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanych przez Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia Adisseo France S.A.S.) (Dz.U. L 33 z 8.2.2017, s. 19).

194. 32017 R 0211: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/211 z dnia 7 lutego 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Bacillus subtilis (LMG-S 15136) jako dodatku paszowego dla drobiu, prosiąt odsadzonych od maciory i tuczników oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1259/2004, (WE) nr 1206/2005 i (WE) nr 322/2009 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 516/2007 (posiadacz zezwolenia Beldem, oddział Puratos NV) (Dz.U. L 33 z 8.2.2017, s. 23).

195. 32017 R 0219: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/219 z dnia 8 lutego 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 27273) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory oraz odsadzonych od maciory podrzędnych gatunków świń (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S) (Dz.U. L 34 z 9.2.2017, s. 18).";

3) skreśla się pkt 1zzzq (rozporządzenie Komisji (WE) nr 516/2007).
Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2017/173, (UE) 2017/187, (UE) 2017/194, (UE) 2017/210, (UE) 2017/211 i (UE) 2017/219 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG( * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 28 z 2.2.2017, s. 5.
2 Dz.U. L 29 z 3.2.2017, s. 35.
3 Dz.U. L 31 z 4.2.2017, s. 18.
4 Dz.U. L 33 z 8.2.2017, s. 19.
5 Dz.U. L 33 z 8.2.2017, s. 23.
6 Dz.U. L 34 z 9.2.2017, s. 18.
7 Dz.U. L 122 z 11.5.2007, s. 22.
*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.