Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.36.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 76/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/188]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/55 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie oktan-2-olu, izopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan-2-onu, 6-metylo-hepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu i tetradekanianu izopropylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/57 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 1,8-cyneolu, 3,4-dihydrokumaryny i 4-metylotetrahydropiranu 2-(2-metyloprop-1-enylu) jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/58 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie alfa-terpineolu, nerolidolu, 2-(4-metylofenylo) propan-2-olu, terpineolu i octanu linalilu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt 3 .

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/59 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 1,1-dimetoksy-2-fenyloetanu, mrówczanu fenetylu, oktanianu fenetylu, izomaślanu fenetylu, 2-metylomaślanu fenetylu i benzoesanu fenetylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt 4 .

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/60 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie izoeugenolu jako dodatku paszowego dla świń, przeżuwaczy i koni z wyjątkiem tych, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi, i zwierząt domowych 5 .

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/61 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 4-alilo-2,6-dimetoksyfenolu oraz octanu eugenylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem ryb i drobiu 6 .

(7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/64 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie glicyryzynianu amonu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 7 .

(8) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/65 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 1-izopropylo-4-metylobenzenu, pin-2(10)-enu, pin-2(3)-enu, beta-kariofylenu, kamfenu, 1-izopropenylo-4-metylobenzenu, delta-3-karenu i d-limonenu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt 8 .

(9) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/66 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu taninowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 9 .

(10) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG po pkt 180 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2261) dodaje się punkty w brzmieniu:

"181. 32017 R 0055: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/55 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie oktan-2-olu, izopropanolu, pentan-2-olu, oktan-3-olu, heptan-2-onu, pentan-2-onu, 6-metylo-hepta-3,5-dien-2-onu, nonan-3-onu, dekan-2-onu i tetradekanianu izopropylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 112).

182. 32017 R 0057: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/57 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 1,8-cyneolu, 3,4-dihydrokumaryny i 4-metylotetrahydropiranu 2-(2-metyloprop-1-enylu) jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 153).

183. 32017 R 0058: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/58 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie alfa-terpineolu, nerolidolu, 2-(4-metylofenylo)propan-2-olu, terpineolu i octanu linalilu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 159).

184. 32017 R 0059: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/59 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 1,1-dimetoksy-2-fenyloetanu, mrówczanu fenetylu, oktanianu fenetylu, izomaślanu fenetylu, 2-metylomaślanu fenetylu i benzoesanu fenetylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 167).

185. 32017 R 0060: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/60 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie izoeugenolu jako dodatku paszowego dla świń, przeżuwaczy i koni z wyjątkiem tych, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi, i zwierząt domowych (Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 177).

186. 32017 R 0061: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/61 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 4-alilo-2,6-dimetoksyfenolu oraz octanu eugenylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem ryb i drobiu (Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 181).

187. 32017 R 0064: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/64 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie glicyryzynianu amonu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 242).

188. 32017 R 0065: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/65 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 1-izopropylo-4-metylobenzenu, pin-2(10)-enu, pin-2(3)-enu, beta-kariofylenu, kamfenu, 1-izopropenylo-4-metylobenzenu, delta-3-karenu i d-limonenu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 246).

189. 32017 R 0066: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/66 z dnia 14 grudnia 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu taninowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 259).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2017/55, (UE) 2017/57, (UE) 2017/58, (UE) 2017/59, (UE) 2017/60, (UE) 2017/61, (UE) 2017/64, (UE) 2017/65 oraz (UE) 2017/66 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 112.
2 Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 153.
3 Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 159.
4 Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 167.
5 Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 177.
6) Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 181.
7 Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 242.
8 Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 246.
9 Dz.U. L 13 z 17.1.2017, s. 259.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.