Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.36.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 74/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/186]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2023 z dnia 18 listopada 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie benzoesanu sodu, sorbinianu potasu, kwasu mrówkowego i mrówczanu sodu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt 1 .

(2) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 177 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1964) rozdziału II załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

"178. 32016 R 2023: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2023 z dnia 18 listopada 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie benzoesanu sodu, sorbinianu potasu, kwasu mrówkowego i mrówczanu sodu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 313 z 19.11.2016, s. 14).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2023 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 313 z 19.11.2016, s. 14.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.