Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.263.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 296/2015
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1807]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/1310 z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniającą załącznik I do decyzji 2009/177/WE w odniesieniu do statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku całego terytorium Chorwacji dla zakażenia herpeswirusem koi (KHV) 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/1356 z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmieniającą decyzję 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Republiki Czeskiej, Francji, Cypru, Liechtensteinu i Szwajcarii 2 .

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 89 (decyzja Komisji 2009/177/WE) w części 4.2 dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 D 1310: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/1310 z dnia 28 lipca 2015 (Dz.U. L 200 z 30.7.2015, s. 17).";

2) w części 7.1 pkt 49 (decyzja Komisji 2007/453/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 D 1356: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/1356 z dnia 4 sierpnia 2015 r. (Dz.U. L 209 z 6.8.2015, s. 5).".

Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczych (UE) 2015/1310 i (UE) 2015/1356 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 200 z 30.7.2015, s. 17.
2 Dz.U. L 209 z 6.8.2015, s. 5.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.