Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.189.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2016 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 9/2016
z dnia 5 lutego 2016 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1292]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę wykonawczą Komisji (UE) 2015/1955 z dnia 29 października 2015 r. zmieniającą załączniki I i II do dyrektywy Rady 66/402/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych 1 .

(2) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego sprawy fitosanitarne. Prawodawstwa w zakresie zagadnień fitosanitarnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale III część 1 pkt 3 w załączniku I do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 66/402/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 L 1955: dyrektywą wykonawczą Komisji (UE) 2015/1955 z dnia 29 października 2015 r. (Dz.U. L 284 z 30.10.2015, s. 142).".

Artykuł  2

Teksty dyrektywy wykonawczej (UE) 2015/1955 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2016 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 284 z 30.10.2015, s. 142.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.