Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.189.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2016 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 8/2016
z dnia 5 lutego 2016 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1291]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1486 z dnia 2 września 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kantaksantyny jako dodatku paszowego dla niektórych kategorii drobiu, ryb ozdobnych i ptaków ozdobnych 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1489 z dnia 3 września 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 oraz Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1490 z dnia 3 września 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu karwakrolu, aldehydu cynamonowego i oleożywicy Capsicum jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Pancosma France S.A.S.) 3 .

(4) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG po pkt 149 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1426) dodaje się punkty w brzmieniu:

"150. 32015 R 1486: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1486 z dnia 2 września 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kantaksantyny jako dodatku paszowego dla niektórych kategorii drobiu, ryb ozdobnych i ptaków ozdobnych (Dz.U. L 229 z 3.9.2015, s. 5);

151. 32015 R 1489: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1489 z dnia 3 września 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 oraz Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 231 z 4.9.2015, s. 1);

152. 32015 R 1490: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1490 z dnia 3 września 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu karwakrolu, aldehydu cynamonowego i oleożywicy Capsicum jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Pancosma France S.A.S.). (Dz.U. L 231 z 4.9.2015, s. 4).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2015/1486, (UE) 2015/1489 i (UE) 2015/1490 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG( * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2016 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 229 z 3.9.2015, s. 5.
2 Dz.U. L 231 z 4.9.2015, s. 1.
3 Dz.U. L 231 z 4.9.2015, s. 4.
*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.