Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.161.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 238/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1027]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/861 z dnia 3 czerwca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie jodku potasu, bezwodnego jodanu wapnia i powlekanego, granulowanego bezwodnego jodanu wapnia jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1020 z dnia 29 czerwca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako dodatku paszowego dla kur niosek i podrzędnych gatunków drobiu odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.) 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1043 z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kur niosek, prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników oraz podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego i odchowywanego na nioski oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2148/2004, (WE) nr 828/2007 i (WE) nr 322/2009 (posiadacz zezwolenia Huvepharma NV) 3 .

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1053 z dnia 1 lipca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 jako dodatku paszowego dla cieląt do dalszego chowu, prosiąt, kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kotów i psów oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1259/2004, (WE) nr 255/2005, (WE) nr 1200/2005 i (WE) nr 1520/2007 (posiadacz zezwolenia Chevita Tierarzneimittel-GmbH) 4 .

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1060 z dnia 2 lipca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie bezwodnej betainy i chlorowodorku betainy jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt 5 .

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1061 z dnia 2 lipca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu askorbinowego, soli sodowej fosforanu askorbylu, soli sodowo-wapniowej fosforanu askorbylu, askorbinianu sodu, askorbinianu wapnia i palmitynianu askorbylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt 6 .

(7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1104 z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 237/2012 w odniesieniu do nowej postaci alfa-galakto-zydazy (EC 3.2.1.22) wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) i endo-1,4-beta-glukanazy (EC 3.2.1.4) wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 120604) (posiadacz zezwolenia Kerry Ingredients and Flavours) 7 .

(8) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1105 z dnia 8 lipca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactoba-cillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913 jako dodatku paszowego dla kurcząt odchowywanych na kury nioski i podrzędnych gatunków drobiu z wyjątkiem niosek oraz zezwolenia na stosowanie tego dodatku paszowego w wodzie do pojenia kurcząt rzeźnych, a także zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 544/2013 w odniesieniu do maksymalnej zawartości tego dodatku paszowego w mieszankach paszowych pełnoporcjowych oraz jego kompatybilności z kokcydiostatykami (posiadacz zezwolenia Biomin GmbH) 8 .

(9) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1114 z dnia 9 lipca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 403/2009 i rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 848/2014 i (UE) nr 1236/2014 9 .

(10) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1zs (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2004), 1zzf (rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2005), 1zzm (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2005) i 1zzzzh (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2007) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 1053: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1053 z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.U. L 171 z 2.7.2015, s. 8).";

2) w pkt 1zze (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2148/2004) i 1zzzzx (rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2009) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 1043: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1043 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz.U. L 167 z 1.7.2015, s. 63).";

3) w pkt 1zzzx (rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2007) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32015 R 1043: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1043 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz.U. L 167 z 1.7.2015, s. 63).";

4) w pkt 1zzzzza (rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2009) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 1114: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1114 z dnia 9 lipca 2015 r. (Dz.U. L 182 z 10.7.2015, s. 18).";

5) w pkt 110 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 848/2014) i 121 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1236/2014) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32015 R 1114: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1114 z dnia 9 lipca 2015 r. (Dz.U. L 182 z 10.7.2015, s. 18).";

6) w pkt 2zzf (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 237/2012) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32015 R 1104: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1104 z dnia 8 lipca 2015 r. (Dz.U. L 181 z 9.7.2015, s. 61).";

7) w pkt 89 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 544/2013) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32015 R 1105: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1105 z dnia 8 lipca 2015 r. (Dz.U. L 181 z 9.7.2015, s. 65).";

8) po pkt 135 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/724) dodaje się punkty w brzmieniu:

"136. 32015 R 0861: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/861 z dnia 3 czerwca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie jodku potasu, bezwodnego jodanu wapnia i powlekanego, granulowanego bezwodnego jodanu wapnia jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 137 z 4.6.2015, s. 1);

137. 32015 R 1020: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1020 z dnia 29 czerwca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako dodatku paszowego dla kur niosek i podrzędnych gatunków drobiu odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.) (Dz.U. L 163 z 30.6.2015, s. 22);

138. 32015 R 1043: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1043 z dnia 30 czerwca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kur niosek, prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników oraz podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego i odchowywanego na nioski oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2148/2004, (WE) nr 828/2007 i (WE) nr 322/2009 (posiadacz zezwolenia Huvepharma NV) (Dz.U. L 167 z 1.7.2015, s. 63);

139. 32015 R 1053: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1053 z dnia 1 lipca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 jako dodatku paszowego dla cieląt do dalszego chowu, prosiąt, kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kotów i psów oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1259/2004, (WE) nr 255/2005, (WE) nr 1200/2005 i (WE) nr 1520/2007 (posiadacz zezwolenia Chevita Tierarzneimittel-GmbH) (Dz.U. L 171 z 2.7.2015, s. 8);

140. 32015 R 1060: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1060 z dnia 2 lipca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie bezwodnej betainy i chlorowodorku betainy jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 174 z 3.7.2015, s. 3);

141. 32015 R 1061: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1061 z dnia 2 lipca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu askorbinowego, soli sodowej fosforanu askorbylu, soli sodowo-wapniowej fosforanu askorbylu, askorbinianu sodu, askorbinianu wapnia i palmitynianu askorbylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 174 z 3.7.2015, s. 8);

142. 32015 R 1105: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1105 z dnia 8 lipca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913 jako dodatku paszowego dla kurcząt odchowywanych na kury nioski i podrzędnych gatunków drobiu z wyjątkiem niosek oraz zezwolenia na stosowanie tego dodatku paszowego w wodzie do pojenia kurcząt rzeźnych, a także zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 544/2013 w odniesieniu do maksymalnej zawartości tego dodatku paszowego w mieszankach paszowych pełnoporcjowych oraz jego kompatybilności z kokcydiostatykami (posiadacz zezwolenia Biomin GmbH) (Dz.U. L 181 z 9.7.2015, s. 65);

143. 32015 R 1114: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1114 z dnia 9 lipca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 403/2009 i rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 848/2014 i (UE) nr 1236/2014 (Dz.U. L 182 z 10.7.2015, s. 18).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2015/861, (UE) 2015/1020, (UE) 2015/1043, (UE) 2015/1053, (UE) 2015/1060, (UE) 2015/1061, (UE) 2015/1104, (UE) 2015/1105 i (UE) 2015/1114 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 137 z 4.6.2015, s. 1.
2 Dz.U. L 163 z 30.6.2015, s. 22
3 Dz.U. L 167 z 1.7.2015, s. 63.
4 Dz.U. L 171 z 2.7.2015, s. 8.
5 Dz.U. L 174 z 3.7.2015, s. 3.
6 Dz.U. L 174 z 3.7.2015, s. 8.
7 Dz.U. L 181 z 9.7.2015, s. 61.
8 Dz.U. L 181 z 9.7.2015, s. 65.
9 Dz.U. L 182 z 10.7.2015, s. 18.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.