Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.161.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 237/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1026]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/728 z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające definicję materiału szczególnego ryzyka podaną w załączniku V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1162 z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii 2 .

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie żywych zwierząt z wyłączeniem ryb i zwierząt akwakultury. Prawodawstwa dotyczącego tych kwestii nie stosuje się do Islandii, jak określono w załączniku I do Porozumienia EOG rozdział I część wprowadzająca ust. 2.

(4) Decyzja wykonawcza Komisji 2013/503/UE 3 , uwzględniona w Porozumieniu EOG decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 167/2014 4 , dotyczy żywych zwierząt z wyłączeniem ryb i zwierząt akwakultury. Należy zatem wskazać, że decyzja wykonawcza 2013/503/UE nie ma zastosowania do Islandii.

(5) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 7.1 pkt 12 (rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 0728: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/728 z dnia 6 maja 2015 r. (Dz.U L 116 z 7.5.2015, s. 1),

- 32015 R 1162: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1162 z dnia 15 lipca 2015 r. (Dz.U. L 188 z 16.7.2015, s. 3).";

2) w części 7.2 pkt 59 (decyzja wykonawcza Komisji 2013/503/UE) dodaje się, co następuje:

"Akt ten nie ma zastosowania do Islandii.".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń (UE) 2015/728 i (UE) 2015/1162 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 116 z 7.5.2015, s. 1.
2 Dz.U. L 188 z 16.7.2015, s. 3.
3 Dz.U. L 273 z 15.10.2013, s. 38.
4 Dz.U. L 202 z 30.7.2015, s. 12.
*Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.