Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.161.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 243/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2017/1032]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1417 z dnia 20 sierpnia 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie diklazurilu jako dodatku paszowego dla królików rzeźnych i hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Huvepharma NV) 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1426 z dnia 25 sierpnia 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu benzoesowego, tymolu, eugenolu i piperyny jako dodatku paszowego u kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, gatunków podrzędnych drobiu rzeźnego i gatunków podrzędnych drobiu odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Product) 2 .

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa w zakresie pasz nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia EOG po pkt 147 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1152) dodaje się punkty w brzmieniu:

"148. 32015 R 1417: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1417 z dnia 20 sierpnia 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie diklazurilu jako dodatku paszowego dla królików rzeźnych i hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Huvepharma NV) (Dz.U. L 220 z 21.8.2015, s. 15).

149. 32015 R 1426: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1426 z dnia 25 sierpnia 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu benzoesowego, tymolu, eugenolu i piperyny jako dodatku paszowego u kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, gatunków podrzędnych drobiu rzeźnego i gatunków podrzędnych drobiu odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Product) (Dz.U. L 223 z 26.8.2015, s. 6).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2015/1417 i (UE) 2015/1426 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 220 z 21.8.2015, s. 15.
2 Dz.U. L 223 z 26.8.2015, s. 6.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.