Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.154.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2013 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
nr 219/2013
z dnia 13 grudnia 2013 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2013/404/UE z dnia 25 lipca 2013 r. zezwalającą Republice Federalnej Niemiec na wprowadzenie na swoim terytorium zakazu wprowadzania do obrotu niektórych odmian konopi ujętych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych na podstawie dyrektywy Rady 2002/53/WE 1 .

(2) Decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego zagadnienia fitosanitarne. Prawodawstwa regulującego zagadnienia fitosanitarne nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W tytule "AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA" po pkt 83 (decyzja wykonawcza Komisji 2012/340/UE) w rozdziale III załącznika I do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

"84. 32013 D 0404: decyzja wykonawcza Komisji 2013/404/UE z dnia 25 lipca 2013 r. zezwalająca Republice Federalnej Niemiec na wprowadzenie na swoim terytorium zakazu wprowadzania do obrotu niektórych odmian konopi ujętych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych na podstawie dyrektywy Rady 2002/53/WE (Dz.U. L 202 z 27.7.2013, s. 33).".

Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczej 2013/404/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący

1 Dz.U. L 202 z 27.7.2013, s. 33.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.