Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.154.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2013 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
nr 213/2013
z dnia 13 grudnia 2013 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 415/2013 z dnia 6 maja 2013 r. określające dodatkowe obowiązki i zadania laboratoriów referencyjnych UE ds. wścieklizny, gruźlicy bydła i zdrowia pszczół, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 737/2008 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 87/2011 1 .

(2) Rozporządzenie (UE) nr 415/2013 uchyla rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2011 2 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych. Prawodawstwa w zakresie zagadnień weterynaryjnych nie stosuje się do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak określono w dostosowaniach sektorowych do załącznika I do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale I część 3.2 załącznika I do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 41 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2008) dodaje się tiret w brzmieniu:

"– 32013 R 0415: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 415/2013 z dnia 6 maja 2013 r. (Dz.U L 125 z 7.5.2013, s. 7).";

2) po pkt 46 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 175/2010) dodaje się punkt w brzmieniu:

"47. 32013 R 0415: rozporządzenie Komisji (UE) nr 415/2013 z dnia 6 maja 2013 r. określające dodatkowe obowiązki i zadania laboratoriów referencyjnych UE ds. wścieklizny, gruźlicy bydła i zdrowia pszczół, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 737/2008 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 87/2011 (Dz.U. L 125 z 7.5.2013, s. 7).

Akt ten ma zastosowanie do Islandii w odniesieniu do obszarów, o których mowa w ust. 2 części wprowadzającej.".

Artykuł  2

W pkt 11 (rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) w rozdziale I część 1.1 załącznika I skreśla się tiret siódme (rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2011).

Artykuł  3

Teksty rozporządzenia (UE) nr 415/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący

1 Dz.U. L 125 z 7.5.2013, s. 7.
2 Dz.U. L 29 z 3.2.2011, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.