Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.94.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2002 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 1/2003
z dnia 31 stycznia 2003 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 157/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r.(1)

(2) Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2001 z dnia 18 maja 2001 r. zmieniająca załącznik I (zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG(2) przewiduje przedłużenie okresu przejściowego dla Liechtensteinu w odniesieniu do rozdziału I załącznika I do Porozumienia do dnia 31 grudnia 2001 r., w oczekiwaniu na wprowadzenie stałych rozwiązań do tego czasu.

(3) Wspólnota Europejska, Liechtenstein oraz Konfederacja Szwajcarska doszły do porozumienia w sprawie stosowania w odniesieniu do Liechtensteinu załącznika 11 (sprawy weterynaryjne) do Umowy dotyczącej handlu produktami rolnymi między Wspólnotami Europejskimi a Konfederacją Szwajcarską na podstawie Traktatu Celnego między Szwajcarią a Liechtensteinem.

(4) Ze względu na to, że powyższe rozwiązanie przewiduje, stosowanie szwajcarskiego ustawodawstwa weterynaryjnego właściwe jest wyłączenie Liechtensteinu ze stosowania przepisów tego rozdziału I,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do Porozumienia tekst ustępu pierwszego pod nagłówkiem "DOSTOSOWANIA SEKTOROWE" otrzymuje brzmienie:

"Rozdział I, »Kwestie weterynaryjne«, nie stosuje się do Liechtensteinu.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 1 lutego 2003 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2002 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2003 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
P. WESTERLUND
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 38 z 13.2.2003, str. 3.

(2) Dz.U. L 165 z 21.6.2001, str. 58.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.