Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.339.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2005 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 108/2005
z dnia 30 września 2005 r.
zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/6/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniającą dyrektywę 71/250/EWG w sprawie raportowania i interpretacji wyników badań analitycznych wymaganych zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE(2).

(3) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2005/7/WE z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniającą dyrektywę 2002/70/WE ustanawiającą wymagania dotyczące określania poziomów dioksyn i dioksynopochodnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach(3).

(4) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych(4).

(5) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2005 z dnia 2 marca 2005 r. dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych(5).

(6) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie obowiązków i zadań laboratorium referencyjnego Wspólnoty dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie dodatków paszowych(6).

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W rozdziale II załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1zc (dyrektywa Komisji 2002/70/WE) dodaje się, co następuje:

",zmieniona:

- 32005 L 0007: dyrektywą Komisji 2005/7/WE z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz.U. L 27 z 29.1.2005, str. 41).";

2) po pkt 1zze (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2148/2004) wprowadza się punkty w brzmieniu:

"1zzf. 32005 R 0255: rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2005 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych (Dz.U. L 45 z 16.2.2005, str. 3).

1zzg. 32005 R 0358: rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2005 z dnia 2 marca 2005 r. dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych (Dz.U. L 57 z 3.3.2005, str. 3).

1zzh. 32005 R 0378: rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie obowiązków i zadań laboratorium referencyjnego Wspólnoty dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie dodatków paszowych (Dz. U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).";

3) w pkt 19 (dyrektywa Komisji 71/250/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32005 L 0006: dyrektywą Komisji 2005/6/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 33).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 255/2005, (WE) nr 358/2005 i (WE) nr 378/2005 oraz teksty dyrektyw nr 2005/6/WE oraz 2005/7/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 września 2005 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 306 z 24.11.2005, str. 16.

(2) Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 33.

(3) Dz.U. L 27 z 29.1.2005, str. 41.

(4) Dz.U. L 45 z 16.2.2005, str. 3.

(5) Dz.U. L 57 z 3.3.2005, str. 3.

(6) Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.