Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.184.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2017 r.

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1279
z dnia 14 lipca 2017 r.
zmieniająca załączniki I do V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie 1 , w szczególności jej art. 14 akapit drugi lit. c) i d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z opublikowaną niedawno zmianą odnośnego nazewnictwa systematycznego nazwę Anoplophora malasiaca (Forster) uznaje się za synonim nazwy Anoplophora chinensis (Thomson), która figuruje już w części A sekcja I w załączniku I do dyrektywy 2000/29/WE. Nazwę Anoplophora malasiaca (Forster) należy zatem skreślić z części A sekcja I w załączniku I do dyrektywy 2000/29/WE.

(2) Z myślą o ochronie roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w świetle natężonego handlu międzynarodowego oraz w związku z ocenami zagrożenia organizmem szkodliwym przeprowadzonymi i opublikowanymi niedawno przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin technicznie uzasadnione jest, stosownie do zagrożenia organizmem szkodliwym, włączenie organizmów szkodliwych Bactericera cockerelli (Sulc.), Keiferia lycopersicella (Walsingham), Saperda candida Fabricius i Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) do części A sekcja I w załączniku I do dyrektywy 2000/29/WE.

(3) Technicznie uzasadnione jest wykreślenie organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) z części A sekcja I w załączniku I do dyrektywy 2000/29/WE i włączenie go do sekcji II tej części, gdyż wiadomo, że ten organizm szkodliwy występuje w Unii.

(4) Obecność organizmu szkodliwego Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy wywołujące choroby Citrus) stwarza niedopuszczalne ryzyko dla produkcji roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz handlu nimi. Ponadto szczepy Xanthomonas campestris wywołujące choroby Citrus zostały ponownie sklasyfikowane. Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii są czynnikami wywołującymi raka cytrusowych. Dlatego z naukowego punktu widzenia uzasadnione jest wykreślenie Xanthomonas campestris z części A sekcja I w załączniku II do dyrektywy 2000/29/WE i włączenie go do części A sekcja I w załączniku I do tej dyrektywy, stosownie do zagrożenia organizmem szkodliwym, pod nazwami: Xanthomonas citri pv. aurantifolii i Xanthomonas citri pv. citri.

(5) Zgodnie ze zmianą odnośnego nazewnictwa systematycznego nazwę organizmu szkodliwego Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy wywołujące choroby Citrus), wywołującego plamistość czarną, zmieniono na Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa. Organizm ten również stwarza niedopuszczalne ryzyko dla produkcji roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz handlu nimi. Dlatego technicznie uzasadnione są: przeniesienie pozycji dotyczącej tego organizmu szkodliwego z części A sekcja I w załączniku II do dyrektywy 2000/29/WE do części A sekcja I w załączniku I do tej dyrektywy, stosownie do zagrożenia organizmem szkodliwym, oraz zmiana jego nazwy na Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

(6) W stosowanych przypadkach należy poprawić błędy typograficzne występujące w nazwach systematycznych następujących organizmów szkodliwych: Phyloosticta solitaria Ell. i Ev. oraz Popilia japonica Newman odpowiednio w części A sekcje I i II w załączniku I do dyrektywy 2000/29/WE oraz Aleurocantus spp. i Aonidella citrina Coqiollet w części A sekcja I w załączniku II do tej dyrektywy oraz zastąpić te nazwy odpowiednio nazwami: Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart, Popillia japonica Newman, Aleurocanthus spp. i Aonidiella citrina Coquillet. Należy również poprawić błąd typograficzny w nazwie systematycznej Zea mays L. we wszystkich załącznikach, w których występuje odniesienie do tego gatunku. Błędną nazwę systematyczną Amiris P. Browne w części B sekcja I w załączniku V do tej dyrektywy należy zastąpić nazwą Amyris P. Browne.

(7) Zgodnie z opublikowaną niedawno zmianą odnośnego nazewnictwa systematycznego nazwę mikoplazma martwicy floemu (łyka) wiązu zmieniono na "Candidatus Phytoplasma ulmi". Ponadto technicznie uzasadnione jest wykreślenie tego organizmu z części A sekcja I w załączniku I do dyrektywy 2000/29/WE (gdzie występuje pod nazwą mikoplazma martwicy floemu wiązu) i włączenie go do sekcji II tej części pod nazwą "Candidatus Phytoplasma ulmi", gdyż wiadomo, że ten organizm szkodliwy występuje w Unii. Jest to zgodne z kategoryzacją tego organizmu szkodliwego przeprowadzoną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 2 . Nowa nazwa powinna również znaleźć się w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE.

(8) Technicznie uzasadnione jest wykreślenie organizmu szkodliwego wirus wrzecionowatości bulw ziemniaka z części A sekcja I w załączniku I do dyrektywy 2000/29/WE, stosownie do zagrożenia organizmem szkodliwym, ponieważ organizm ten rozprzestrzenił się i zadomowił na wielu roślinach żywicielskich na znacznej części terytorium Unii. Wspomniany organizm włączono do części A sekcja II w załączniku II do tej dyrektywy, aby chronić towary, które obecnie są od niego wolne, oraz w przypadkach gdy jego obecność stwarzałaby znaczne ryzyko i powodowałaby duże straty.

(9) Zgodnie z opublikowaną niedawno zmianą odnośnego nazewnictwa systematycznego nazwę organizmu szkodliwego Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye należy zmienić na Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

(10) Szczególne wymogi dotyczące drewna określone w części A sekcja I w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE należy zmienić, aby dostosować je do odpowiedniego Międzynarodowego Standardu dla Środków Fitosanitarnych (ISPM 15) oraz aby je doprecyzować. Ponadto we wspomnianej sekcji należy uaktualnić zwolnienie opakowań drewnianych ze szczegółowych wymogów w odniesieniu do drewna Platanus L., ponieważ nie uczyniono tego przy wprowadzaniu ostatnich zmian w tej sekcji.

(11) Technicznie dopuszczalne jest, w świetle wiedzy naukowej i technicznej, określenie szczególnych wymogów dotyczących wprowadzania niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do Unii ze względu na prawdopodobieństwo występowania na nich organizmów szkodliwych, o których mowa w motywie 2. Odnośne rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty należy zatem włączyć do części A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE.

(12) Jeżeli chodzi o organizmy szkodliwe, o których mowa w motywach 4, 5 i 7, należy zmienić szczególne wymogi określone w części A załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej oraz niedawno opublikowanymi ocenami zagrożenia organizmem szkodliwym przeprowadzonymi przez EFSA. Zmiana wymogów ma na celu ograniczenie do dopuszczalnego poziomu ryzyka fitosanitarnego spowodowanego wprowadzeniem do Unii tych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich.

(13) W świetle ocen zagrożenia organizmem szkodliwym, ze względu na zagrożenie organizmem szkodliwym Trioza erytreae Del Guercio, technicznie uzasadnione jest dodanie Murraya J. Koenig ex L. do wykazu roślin żywicielskich tego organizmu szkodliwego w odpowiednich punktach części A sekcje I i II w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE. Ponadto w świetle ustaleń w państwach członkowskich do wspomnianego wykazu roślin żywicielskich tego organizmu szkodliwego należy włączyć Choisya Kunt. Należy zatem zmienić szczególne wymogi dotyczące przywozu do Unii i przemieszczania w obrębie Unii roślin żywicielskich określone w odpowiednich punktach części A sekcje I i II w załączniku IV do dyrektywy 2000/29/WE.

(14) Ponadto rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, o których mowa w motywach 10-13, należy poddać kontroli fitosanitarnej przed wprowadzeniem do Unii lub przemieszczeniem w obrębie Unii. Wspomniane rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty należy zatem włączyć do części A lub B załącznika V do dyrektywy 2000/29/WE.

(15) Należy zaktualizować kody CN dla drewna określone w załączniku V do dyrektywy 2000/29/WE, aby odpowiadały obecnym kodom CN stosowanym w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 3  zmienionym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1821 4 .

(16) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 690/2008 5  niektóre strefy uznano za strefy chronione w odniesieniu do różnych organizmów szkodliwych. Rozporządzenie to zostało ostatnio zmienione, tak aby uwzględnić bieżącą sytuację w odniesieniu do stref chronionych w Unii oraz następujących organizmów szkodliwych: Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), "Candidatus Phytoplasma ulmi", Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., wirus tristeza cytrusowych (szczepy europejskie), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col., Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al, Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L, wirus brązowej plamistości pomidora i Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Aby zapewnić spójność wymogów dotyczących stref chronionych w odniesieniu do danych organizmów szkodliwych, należy zaktualizować odpowiednie wymogi w załącznikach I-V do dyrektywy 2000/29/WE.

(17) Ponadto kilka obszarów w Unii uznanych za strefy chronione w odniesieniu do niektórych organizmów szkodliwych nie spełnia już wymogów, ponieważ te organizmy szkodliwe zadomowiły się tam lub ponieważ zainteresowane państwa członkowskie zwróciły się z wnioskiem o odwołanie statusu strefy chronionej. Wspomniane obszary to: region Ribatejo e Oeste w Portugalii w odniesieniu do Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie); gmina Odemira w Alentejo w Portugalii w odniesieniu do wirusa tristeza cytrusowych (szczepy europejskie); terytorium Portugalii w odniesieniu do Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. i Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; wspólnoty autonomiczne Andaluzji i Madrytu oraz powiaty (Comarcas) Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Garrigues i Urgell w prowincji Lleida (wspólnota autonomiczna Katalonii) w Hiszpanii; prowincje Mediolan i Varese (Lombardia) oraz gminy Busca, Centallo i Tarantasca w prowincji Cuneo (Piemont) we Włoszech; okręgi Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, i Carrigenagh w hrabstwie Down oraz okręg wyborczy Dunmurry Cross w Belfaście, hrabstwo Antrim (Irlandia Północna) w Zjednoczonym Królestwie oraz całe terytorium gminy Dunajská Streda na Słowacji w odniesieniu do Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; jednostki administracyjne (authority) Guildford i Woking w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Thaumetopoea processionea L. oraz terytorium Finlandii w odniesieniu do wirusa brązowej plamistości pomidora. Zmiany te należy odzwierciedlić w części B załączników I-IV do dyrektywy 2000/29/WE.

(18) Należy skorygować błędy dotyczące granic stref chronionych w odniesieniu do Leptinotarsa decemlineata Say w Finlandii i Szwecji wyznaczonych w części B załącznika I do dyrektywy 2000/29/WE zgodnie z granicami wyznaczonymi w rozporządzeniu (WE) nr 690/2008.

(19) W celu ochrony produkcji roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz ochrony handlu nimi technicznie uzasadnione jest włączenie organizmu szkodliwego Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens do części B załącznika I do dyrektywy 2000/29/WE oraz Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller i Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. do części B załącznika II do tej dyrektywy, stosownie do zagrożenia organizmem szkodliwym.

(20) Z informacji przekazanych przez Portugalię wynika, że terytorium Azorów jest wolne od Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens i Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) oraz że terytorium to spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2000/29/WE dotyczące ustanowienia strefy chronionej w odniesieniu do tych organizmów szkodliwych. Należy odpowiednio zmienić części B załączników I, II i IV do dyrektywy 2000/29/WE. Należy także zmienić część B załącznika IV i część A załącznika V do wspomnianej dyrektywy, aby wprowadzić wymogi dotyczące przemieszczania niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do stref chronionych.

(21) Z informacji przekazanych przez Irlandię, Maltę i Zjednoczone Królestwo wynika, że terytoria tych państw członkowskich są wolne od Paysandisia archon (Burmeister) oraz że terytoria te spełniają warunki określone w art. 2 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2000/29/WE dotyczące ustanowienia strefy chronionej w odniesieniu do tego organizmu szkodliwego. Należy odpowiednio zmienić części B załączników II i IV do dyrektywy 2000/29/WE. Należy także zmienić część B załącznika IV i część A załącznika V do wspomnianej dyrektywy, aby wprowadzić wymogi dotyczące przemieszczania niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do stref chronionych.

(22) Z informacji przekazanych przez Irlandię i Zjednoczone Królestwo wynika, że terytoria tych państw członkowskich są wolne od Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) oraz że terytoria te spełniają warunki określone w art. 2 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2000/29/WE dotyczące ustanowienia strefy chronionej w odniesieniu do tego organizmu szkodliwego. Należy odpowiednio zmienić części B załączników II i IV do dyrektywy 2000/29/WE. Należy także zmienić część B załącznika IV i część A załącznika V do wspomnianej dyrektywy, aby wprowadzić wymogi dotyczące przemieszczania niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do stref chronionych.

(23) Z informacji przekazanych przez Zjednoczone Królestwo wynika, że jego terytorium jest wolne od Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller i Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. oraz że spełnia ono warunki określone w art. 2 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2000/29/WE dotyczące ustanowienia strefy chronionej w odniesieniu do tych organizmów szkodliwych. Należy odpowiednio zmienić części B załączników II i IV do dyrektywy 2000/29/WE. Należy także zmienić część B załącznika IV i część A załącznika V do wspomnianej dyrektywy, aby wprowadzić wymogi dotyczące przemieszczania niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do stref chronionych.

(24) Z informacji przekazanych przez Irlandię wynika, że jej terytorium jest wolne od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. oraz że spełnia ono warunki określone w art. 2 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2000/29/WE dotyczące ustanowienia strefy chronionej w odniesieniu do tego organizmu szkodliwego. Należy odpowiednio zmienić części B załączników II i IV do dyrektywy 2000/29/WE.

(25) Z przeprowadzonej niedawno analizy zagrożenia organizmem szkodliwym wynika, że dotychczasowe wymogi dotyczące wprowadzania do niektórych stref chronionych i przemieszczania w ich obrębie niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w odniesieniu do Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) i Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) nie są wystarczające, aby ograniczyć ryzyko fitosanitarne do dopuszczalnych poziomów. Wymogi te należy sformułować na nowo w części B załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE.

(26) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I-V do dyrektywy 2000/29/WE.

(27) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W załącznikach I-V do dyrektywy 2000/29/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2
1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I-V do dyrektywy 2000/29/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
a) w części A wprowadza się następujące zmiany:
(i) w sekcji I wprowadza się następujące zmiany:
- w lit. a) wprowadza się następujące zmiany:
- skreśla się pkt 5;
- po pkt 6 dodaje się punkt w brzmieniu:

"6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.)";

- po pkt 11.1 dodaje się punkt w brzmieniu:

"11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham)";

- po pkt 19.1 dodaje się punkt w brzmieniu:

"19.2. Saperda candida Fabricius";

- po pkt 25 dodaje się punkt w brzmieniu:

"25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)";

- w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:
- skreśla się pkt 1;
- po pkt 0.1 dodaje się następujące punkty:

"2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1. Xanthomonas citri pv. citri";

- w lit. c) wprowadza się następujące zmiany:
- po pkt 12 dodaje się punkt w brzmieniu:

"12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa";

- w pkt 13 słowa "Phyloosticta solitaria Ell. i Ev." zastępuje się słowami "Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart";
- w lit. d) wprowadza się następujące zmiany:
- skreśla się pkt 1;
- w pkt 2 skreśla się lit. e);
(ii) w sekcji II wprowadza się następujące zmiany:
- w lit. a) pkt 8 słowa "Popilia japonica Newman", zastępuje się słowami "Popillia japonica Newman";
- w lit. b) po pkt 2 dodaje się punkt w brzmieniu:

"3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)";

- w lit. d) po pkt 2 dodaje się punkt w brzmieniu:

"2.1. »Candidatus Phytoplasma ulmi«";

b) w części B wprowadza się następujące zmiany:
(i) w lit. a) wprowadza się następujące zmiany:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie)IRL, P (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), UK, S, FI";
- pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:
"1.2. Dryocosmus kuriphilus YasumatsuIRL, UK";
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2. Globodera pallida (Stone) BehrensFI, LV, P (Azory), SI, SK";
- po pkt 2 dodaje się punkt w brzmieniu:
2.1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) BehrensP (Azory)";
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. Leptinotarsa decemlineata SayE (Ibiza i Minorka), IRL, CY, M, P (Azory i Madera), UK, S (hrabstwa Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar i Skäne), FI (regiony Aland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku i Uusimaa)";
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5. Thaumetopoea processionea L.IRL, UK (z wyjątkiem jednostek administracyjnych (authority) Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Elmbridge District; Epsom and Ewell District; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Runnymede District; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire i Woking)";
(ii) w lit. b) pkt 2 kolumna prawa słowa "Szwecja, Finlandia" zastępuje się literą "S";
2) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a) w części A wprowadza się następujące zmiany:
(i) w sekcji I wprowadza się następujące zmiany:
- w lit. a) wprowadza się następujące zmiany:
- w pkt 2 kolumna lewa słowa "Aleurocantus spp." zastępuje się słowami "Aleurocanthus spp.";
- w pkt 5 kolumna lewa słowa "Aonidella citrina Coqiollet" zastępuje się słowami "Aonidiella citńna Coquillet";
- w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:
- w pkt 3 kolumna prawa słowa "Nasiona Zea mais L." zastępuje się słowami "Nasiona Zea mays L.";
- skreśla się pkt 4;
- w lit. c) skreśla się pkt 11;
(ii) w sekcji II wprowadza się następujące zmiany:
- w lit. b) pkt 8 kolumna lewa słowa "Xanthomonas campestńs pv. pruni (Smith) Dye" zastępuje się słowami "Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al";
- w lit. d) po pkt 7 dodaje się punkt w brzmieniu:
7.1. Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniakaRośliny przeznaczone do sadzenia (włącznie z nasionami) Solanum lycopersicum L. i jego hybryd, Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L. oraz rośliny Solanum tuberosum L.";
b) w części B wprowadza się następujące zmiany:
(i) w lit. a) wprowadza się następujące zmiany:
- po pkt 6 dodaje się punkty w brzmieniu:
"6.1. Paysandisia archon (Burmeister)Rośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.IRL, MT, UK
6.2. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)Rośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących taksonów: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. i Washingtonia Raf.IRL, P (Azory), UK";
- po pkt 9 dodaje się punkt w brzmieniu:
"10. Thaumetopoea pityocampa Denis & SchiffermüllerRośliny Pinus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż owoce i nasionaUK";
(ii) w lit. b) wprowadza się następujące zmiany:
- w pkt 1 kolumna trzecia skreśla się słowo "Portugalia";
- w pkt 2 tekst w kolumnie trzeciej otrzymuje brzmienie:

"E (z wyjątkiem wspólnot autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylia-La Mancha, Kastylia-Leon, Estremadury, wspólnoty autonomicznej Madrytu, Murcji, Nawarry i La Rioja, prowincji Guipuzcoa (Kraj Basków), powiatów Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Urgell w prowincji Lleida (wspólnota autonomiczna Katalonii), powiatów L'Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà w prowincji Alicante oraz gmin Alborache i Turís w prowincji Walencja (wspólnota autonomiczna Walencji)), EE, F (Korsyka), IRL (z wyjątkiem miasta Galway), I (Abruzja, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Emilia-Romania (prowincje Parma i Piacenza), Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mantua, Mediolan, Sondrio i Varese), Marche, Molise, Piemont (z wyjątkiem gmin Busca, Centallo i Tarantasca w prowincji Cuneo), Sardynia, Sycylia, Toskania, Umbria, Dolina Aosty, Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od drogi A4 w prowincji Werona)), LV, LT (z wyjątkiem gmin Babtai i Kėdainiai (okręg kowieński)), P, SI (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska oraz gmin Lendava i Renče-Vogrsko (na południe od drogi H4)), SK (z wyjątkiem powiatu Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Dvory nad Žitavou (powiat Nové Zámky), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov)), FI, UK (Irlandia Północna: z wyjątkiem okręgów Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i Carrigenagh w hrabstwie Down i obszaru wyborczego Dunmurry Cross w Belfaście, hrabstwo Antrim; Wyspa Man i Wyspy Normandzkie)";

- po pkt 2 dodaje się punkt w brzmieniu:
"3. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.Rośliny Prunus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaUK";
(iii) w lit. c) pkt 0.0.1 kolumna trzecia słowo "UK" zastępuje się słowami "IRL, UK";
(iv) w lit. d) wprowadza się następujące zmiany:
- przed pkt 1 dodaje się punkt w brzmieniu:
"01. »Candidatus Phytoplasma ulmi«Rośliny Ulmus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaUK";
- w pkt 1 tekst w kolumnie trzeciej otrzymuje brzmienie:

"EL (z wyjątkiem jednostek regionalnych Argolida i Chania), M, P (z wyjątkiem Algarve, Madery i gminy Odemira w Alentejo)";

3) w załączniku III część B wprowadza się następujące zmiany:
a) w pkt 1 tekst w kolumnie prawej otrzymuje brzmienie:

"E (z wyjątkiem wspólnot autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylia-La Mancha, Kastylia-Leon, Estremadury, wspólnoty autonomicznej Madrytu, Murcji, Nawarry i La Rioja, prowincji Guipuzcoa (Kraj Basków), powiatów Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Urgell w prowincji Lleida (wspólnota autonomiczna Katalonii), powiatów L'Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà w prowincji Alicante oraz gmin Alborache i Turís w prowincji Walencja (wspólnota autonomiczna Walencji)), EE, F (Korsyka), IRL (z wyjątkiem miasta Galway), I (Abruzja, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Emilia-Romania (prowincje Parma i Piacenza), Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mantua, Mediolan, Sondrio i Varese), Marche, Molise, Piemont (z wyjątkiem gmin Busca, Centallo i Tarantasca w prowincji Cuneo), Sardynia, Sycylia, Toskania, Umbria, Dolina Aosty, Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od drogi A4 w prowincji Werona)), LV, LT (z wyjątkiem gmin Babtai i Kėdainiai (okręg kowieński)), P, SI (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska oraz gmin Lendava i Renče-Vogrsko (na południe od drogi H4)), SK (z wyjątkiem powiatu Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Dvory nad Žitavou (powiat Nové Zámky), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov)), FI, UK (Irlandia Północna: z wyjątkiem okręgów Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i Carrigenagh w hrabstwie Down i obszaru wyborczego Dunmurry Cross w Belfaście, hrabstwo Antrim; Wyspa Man i Wyspy Normandzkie)";

b) w pkt 2 tekst w kolumnie prawej otrzymuje brzmienie:

"E (z wyjątkiem wspólnot autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylia-La Mancha, Kastylia-Leon, Estremadury, wspólnoty autonomicznej Madrytu, Murcji, Nawarry i La Rioja, prowincji Guipuzcoa (Kraj Basków), powiatów Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Urgell w prowincji Lleida (wspólnota autonomiczna Katalonii), powiatów L'Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà w prowincji Alicante oraz gmin Alborache i Turís w prowincji Walencja (wspólnota autonomiczna Walencji)), EE, F (Korsyka), IRL (z wyjątkiem miasta Galway), I (Abruzja, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Emilia-Romania (prowincje Parma i Piacenza), Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mantua, Mediolan, Sondrio i Varese), Marche, Molise, Piemont (z wyjątkiem gmin Busca, Centallo i Tarantasca w prowincji Cuneo), Sardynia, Sycylia, Toskania, Umbria, Dolina Aosty, Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od drogi A4 w prowincji Werona)), LV, LT (z wyjątkiem gmin Babtai i Kėdainiai (okręg kowieński)), P, SI (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska oraz gmin Lendava i Renče-Vogrsko (na południe od drogi H4)), SK (z wyjątkiem powiatu Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Dvory nad Žitavou (powiat Nové Zámky), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov)), FI, UK (Irlandia Północna: z wyjątkiem okręgów Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i Carrigenagh w hrabstwie Down i obszaru wyborczego Dunmurry Cross w Belfaście, hrabstwo Antrim; Wyspa Man i Wyspy Normandzkie)";

4) w załączniku IV wprowadza się następujące zmiany:
a) w części A wprowadza się następujące zmiany:
(i) w sekcji I wprowadza się następujące zmiany:
- w pkt 2 tekst w kolumnie prawej otrzymuje brzmienie:

"Drewniane materiały opakowaniowe:

- są wykonane z okorowanego drewna zgodnie z aneksem I do Międzynarodowego Standardu FAO dla Środków Fitosanitarnych nr 15 zawierającego przepisy dotyczące drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym,

- zostały poddane jednemu z zatwierdzonych zabiegów zgodnie z aneksem I do tego międzynarodowego standardu, oraz

- są opatrzone znakiem zgodnie z aneksem II do wspomnianego międzynarodowego standardu, wskazującym, że drewniane materiały opakowaniowe zostały poddane zatwierdzonej obróbce fitosanitarnej zgodnie z tym standardem.";

- w pkt 5 kolumna lewa otrzymuje brzmienie:

"Drewno Platanus L., z wyjątkiem drewna w postaci:

- wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków,

- drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłce, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Armenii, Szwajcarii lub USA";

- po pkt 7.3 dodaje się punkty w brzmieniu:
"7.4. Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., inne niż w postaci:

- wiórów, trocin i ścinków uzyskanych w całości lub w części z tych roślin,

- drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, skrzyń paletowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłkach, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady i USA

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

a) pochodzi z obszaru wolnego od Saperda candida Fabricius ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce »Dodatkowe deklaracje«,

lub

b) zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C nieprzerwanie przez przynajmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co należy wskazać w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii),

lub

c) zostało poddane odpowiedniemu działaniu promieniowania jonizującego, tak aby w całym drewnie minimalna dawka pochłonięta wynosiła 1 kGy, co należy wskazać w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii).

7.5. Bez względu na to, czy jest ono wymienione wśród kodów CN w załączniku V część B, drewno w postaci wiórów uzyskane w całości lub w części z Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., pochodzące z Kanady i USANależy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno:

a) pochodzi z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Saperda candida Fabricius zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce »Dodatkowe deklaracje«,

lub

b) zostało pocięte na kawałki o grubości i szerokości nie większej niż 2,5 cm,

lub

c) zostało poddane odpowiedniej obróbce termicznej w celu osiągnięcia minimalnej temperatury 56 °C przez przynajmniej 30 minut w całym przekroju drewna, co należy wskazać w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii).";

- w pkt 14 tekst w kolumnie prawej otrzymuje brzmienie:

"Nie naruszając przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I pkt 11.4, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji w miejscu uprawy ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania »Candidatus Phytoplasma ulmi«.";

- po pkt 14 dodaje się punkt w brzmieniu:
"14.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż zrazy, sadzonki, rośliny w kulturze tkankowej, pyłek i nasiona, należące do Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L. pochodzące z Kanady i USA.Nie naruszając przepisów mających zastosowanie, w stosownych przypadkach, do roślin w załączniku III część A pkt 9 i 18 i część B pkt 1 i 2 lub w załączniku IV część A sekcja I pkt 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 i 23.2, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny te:

a) były stale uprawiane na obszarze wolnym od Saperda candida Fabricius ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce »Dodatkowe deklaracje«,

lub

b) były uprawiane przez okres co najmniej dwóch lat przed wywozem lub - w przypadku roślin młodszych niż dwa lata - były stale uprawiane w miejscu produkcji ustanowionym jako wolne od Saperda candida Fabricius zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych:

(i) które jest zarejestrowane i nadzorowane przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia,

oraz

(ii) które było co roku poddawane dwóm urzędowym inspekcjom przeprowadzanym w odpowiednim czasie pod kątem oznak występowania Saperda candida Fabricius,

oraz

(iii) w którym rośliny te były uprawiane w miejscu:

- całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Saperda candida Fabricius,

lub

- na którym stosowane są odpowiednie procedury profilaktyczne i który jest otoczony strefą buforową o szerokości co najmniej 500 m, w której w drodze urzędowych badań przeprowadzanych corocznie w odpowiednim czasie potwierdzano brak występowania Saperda candida Fabricius,

oraz

(iv) bezpośrednio przed wywozem rośliny, a w szczególności ich łodygi, poddano dokładnej inspekcji pod kątem obecności Saperda candida Fabricius, w tym w odpowiednich przypadkach z zastosowaniem metod pobierania próbek prowadzących do zniszczenia badanych roślin w wyniku ich przecięcia.";

- pkt 16.2 otrzymuje brzmienie:
"16.2. Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. i ich hybrydy, pochodzące z państw trzecichNie naruszając przepisów mających zastosowanie do owoców w załączniku IV część A sekcja I pkt 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 i 16.6, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b) owoce pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce »Dodatkowe deklaracje«, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c) owoce pochodzą z miejsca produkcji ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako miejsce produkcji wolne od Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce »Dodatkowe deklaracje«,

lub

d) punkt produkcji i jego bezpośrednie sąsiedztwo są poddawane odpowiednim zabiegom i praktykom uprawy przeciwko Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

oraz

owoce poddane zostały działaniu ortofenylofenylanu sodu lub innemu skutecznemu zabiegowi wymienionemu w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), pod warunkiem że informacje o tej metodzie wykonywania zabiegu zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

oraz

urzędowe inspekcje przeprowadzone w odpowiednim czasie przed wywozem wykazały, że owoce są wolne od objawów występowania Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

oraz

świadectwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), zawierają informacje dotyczące identyfikowalności,

lub

e) w przypadku owoców przeznaczonych do przetwórstwa przemysłowego urzędowe inspekcje przeprowadzone przed wywozem wykazały, że owoce są wolne od objawów występowania Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

oraz

punkt produkcji i jego bezpośrednie sąsiedztwo są poddawane odpowiednim zabiegom i praktykom uprawy przeciwko Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

oraz

przemieszczanie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na warunkach zatwierdzonych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2.

oraz

owoce były transportowane w indywidualnych opakowaniach opatrzonych etykietą zawierającą kod identyfikacyjny i wskazanie, że owoce są przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego,

oraz

świadectwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), zawierają informacje dotyczące identyfikowalności.";

- pkt 16.3 otrzymuje brzmienie:
"16.3. Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy, pochodzące z państw trzecichNie naruszając przepisów mających zastosowanie do owoców w załączniku IV część A sekcja I pkt 16.1, 16.2, 16.4 i 16.5, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Cercospora angolensis Carv. et Mendes zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b) owoce pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Cercospora angolensis Carv. et Mendes zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce »Dodatkowe deklaracje«, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c) od początku ostatniego cyklu wegetacji w punkcie produkcji ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Cercospora angolensis Carv. et Mendes, a podczas odpowiedniego urzędowego badania u żadnego z zebranych z punktu produkcji owoców nie stwierdzono objawów występowania tego organizmu.";

- pkt 16.4 otrzymuje brzmienie:
"16.4. Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy, inne niż owoce Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka, pochodzące z państw trzecichNie naruszając przepisów mających zastosowanie do owoców w załączniku IV część A sekcja I pkt 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 i 16.6, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b) owoce pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce »Dodatkowe deklaracje«, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

c) owoce pochodzą z miejsca produkcji ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako miejsce produkcji wolne od Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce »Dodatkowe deklaracje«,

oraz

w wyniku urzędowej inspekcji reprezentatywnej próby zdefiniowanej zgodnie z międzynarodowymi standardami stwierdzono, że owoce są wolne od objawów występowania Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

lub

d) owoce pochodzą z punktu produkcji poddanego odpowiednim zabiegom i środkom uprawy przeciwko Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,

oraz

od początku ostatniego cyklu wegetacji w punkcie produkcji w czasie sezonu wegetacyjnego przeprowadzano urzędowe inspekcje, w wyniku których w owocach nie wykryto objawów występowania Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,

oraz

w wyniku urzędowej inspekcji dokonanej przed wywozem na reprezentatywnej próbie zdefiniowanej zgodnie z międzynarodowymi standardami stwierdzono, że owoce zebrane w tym punkcie produkcji są wolne od objawów występowania Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

oraz

świadectwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), zawierają informacje dotyczące identyfikowalności,

lub

e) w przypadku owoców przeznaczonych do przetwórstwa przemysłowego - w wyniku urzędowej inspekcji dokonanej przed wywozem na reprezentatywnej próbie zdefiniowanej zgodnie z międzynarodowymi standardami stwierdzono, że owoce są wolne od objawów występowania Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

oraz

świadectwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), zawierają w rubryce »Dodatkowe deklaracje« oświadczenie, że owoce pochodzą z punktu produkcji poddanego odpowiedniemu zabiegowi przeciwko Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie,

oraz

przemieszczanie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na warunkach zatwierdzonych zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2,

oraz

owoce były transportowane w indywidualnych opakowaniach opatrzonych etykietą zawierającą kod identyfikacyjny i wskazanie, że owoce są przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego,

oraz

świadectwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), zawierają informacje dotyczące identyfikowalności.";

- po pkt 16.5 dodaje się punkt w brzmieniu:
"16.6. Owoce Capsicum (L.), Citrus L., inne niż Citrus limon (L.) Osbeck. i Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch i Punica granatum L., pochodzące z krajów kontynentu afrykańskiego, Republiki Zielonego Przylądka, Świętej Heleny, Madagaskaru, Reunion, Mauritiusa i IzraelaNie naruszając przepisów mających zastosowanie do owoców w załączniku IV część A sekcja I pkt 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 i 36.3, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że owoce:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

b) pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce »Dodatkowe deklaracje«,

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako miejsce produkcji wolne od Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, a świadectwa, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), zawierają informacje dotyczące identyfikowalności,

oraz

w miejscu produkcji w odpowiednim czasie w trakcie sezonu wegetacyjnego przeprowadzono urzędowe inspekcje, w tym badanie wzrokowe reprezentacyjnych prób owoców, w wyniku których nie stwierdzono występowania Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

lub

d) zostały poddane skutecznemu działaniu zimna zapewniającemu brak występowania Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) lub innemu skutecznemu zabiegowi zapewniającemu brak występowania Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), przy czym dane dotyczące zabiegu powinny zostać umieszczone w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), pod warunkiem że informacje o tej metodzie wykonywania zabiegu zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.";

- pkt 18.2 otrzymuje brzmienie:
"18.2. Rośliny Casimiroa La Llave, Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw trzecichNie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin, o których mowa w załączniku IV część A sekcja I pkt 18.1 i 18.3, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny pochodzą z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Trioza erytreae Del Guercio,

lub

b) rośliny pochodzą z obszaru wolnego od Trioza erytreae Del Guercio ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce »Dodatkowe deklaracje«,

lub

c) rośliny były uprawiane w miejscu produkcji, które jest zarejestrowane i nadzorowane przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia,

oraz

w którym rośliny znajdują się w miejscu całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Trioza erytreae Del Guercio,

oraz

w którym w trakcie ostatniego pełnego cyklu wegetacji przed przemieszczeniem przeprowadzono w odpowiednim czasie dwie urzędowe inspekcje, w wyniku których nie zaobserwowano oznak obecności Trioza erytreae Del Guercio w tym miejscu i na otaczającym je obszarze o szerokości co najmniej 200 m.";

- po pkt 18.3 dodaje się punkt w brzmieniu:
"18.4. Rośliny Microcitrus Swingle, Naringi Adans. i Swinglea Merr., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw trzecichNie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin w załączniku IV część A sekcja I pkt 18.1, 18.2 i 18.3, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim,

lub

b) pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce »Dodatkowe deklaracje«, pod warunkiem że informacje o tym statusie zostały przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin w danym państwie trzecim.";

- w pkt 19.2 kolumna lewa słowa "Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye" zastępuje się słowami "Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.";
- po pkt 25.7 dodaje się punkty w brzmieniu:
"25.7.1. Rośliny Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L., inne niż owoce i nasionaNie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin w załączniku III część A pkt 13 i w załączniku IV część A sekcja I pkt 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 i 45.3, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Keiferia lycopersicella (Walsingham) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

b) pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Keiferia lycopersicella (Walsingham) zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce »Dodatkowe deklaracje«.

25.7.2. Owoce Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L.Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że owoce:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Keiferia lycopersicella (Walsingham) zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

b) pochodzą z obszaru ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako obszar wolny od Keiferia lycopersicella (Walsingham) zgodnie ze stosownymi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce »Dodatkowe deklaracje«,

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin w państwie pochodzenia jako miejsce produkcji wolne od Keiferia lycopersicella (Walsingham) na podstawie urzędowych inspekcji i badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed wywozem, wskazanego w świadectwach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ppkt ii), w rubryce »Dodatkowe deklaracje«.";

- [nie dotyczy polskiej wersji językowej];
(ii) w sekcji II wprowadza się następujące zmiany:
- po pkt 8 dodaje się punkt w brzmieniu:
"8.1. Rośliny Ulmus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w miejscu produkcji ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania »Candidatus Phytoplasma ulmi«.";
- pkt 10.1 otrzymuje brzmienie:
"10.1. Rośliny Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy oraz Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasionaNależy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Trioza erytreae Del Guercio, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

b) były uprawiane w miejscu produkcji, które jest zarejestrowane i nadzorowane przez właściwe organy w państwie członkowskim pochodzenia,

oraz

w którym rośliny znajdują się w miejscu całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Trioza erytreae Del Guercio,

oraz

w którym w trakcie ostatniego pełnego cyklu wegetacji przed przemieszczeniem przeprowadzono w odpowiednim czasie dwie urzędowe inspekcje, w wyniku których nie zaobserwowano oznak obecności Trioza erytreae Del Guercio w tym miejscu i na otaczającym je obszarze o szerokości co najmniej 200 m.";

- w pkt 12 kolumna prawa słowa "Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith) Dye" zastępuje się słowami "Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.";
b) w części B wprowadza się następujące zmiany:
(i) w pkt 6.4 tekst w kolumnie trzeciej otrzymuje brzmienie:

"IRL, UK";

(ii) w pkt 12.1 tekst w kolumnie trzeciej otrzymuje brzmienie:

"IRL, UK";

(iii) po pkt 16 dodaje się pkt 16.1 w brzmieniu:
"16.1. Rośliny Pinus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż owoce i nasionaNie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 1 oraz w załączniku IV część A sekcja I pkt 8.1, 8.2, 9 i 10, w załączniku IV część A sekcja II pkt 4 i 5 lub w załączniku IV część B pkt 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 16, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny były stale uprawiane w miejscach produkcji w państwach, w których nie stwierdzono występowania Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

lub

b) rośliny były stale uprawiane na obszarze wolnym od Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

c) rośliny zostały wyprodukowane w szkółkach uznanych, wraz z otaczającym je obszarem, za wolne od Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller na podstawie urzędowych inspekcji i badań przeprowadzonych w odpowiednim czasie,

lub

d) rośliny były stale uprawiane w miejscu całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller i były poddawane w odpowiednim czasie inspekcji, w wyniku których stwierdzono, że są wolne od Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

UK";
(iv) w pkt 20.3 tekst w kolumnie trzeciej otrzymuje brzmienie:

"FI, LV, P (Azory), SI, SK";

(v) po pkt 20.3 dodaje się punkty w brzmieniu:
"20.4. Rośliny z korzeniami, posadzone lub przeznaczone do sadzenia, uprawiane na otwartej przestrzeniNależy przedstawić dowód, że rośliny pochodzą z pola, o którym wiadomo, że jest wolne od Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.P (Azory)
20.5. Rośliny Prunus L. przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaNie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 9 i 18, w załączniku IV część A sekcja I pkt 19.2, 23.1 i 23.2 lub w załączniku IV część A sekcja II pkt 12 i 16, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny były stale uprawiane w miejscach produkcji w państwach, w których nie stwierdzono występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

lub

b) rośliny były stale uprawiane na obszarze wolnym od Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

c) rośliny pochodzą bezpośrednio od roślin matecznych, które w trakcie ostatniego pełnego cyklu wegetacji nie wykazywały objawów występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

oraz

w miejscu produkcji na roślinach nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji,

lub

d) w przypadku roślin Prunus laurocerasus L. i Prunus lusitanica L. których opakowanie lub jakikolwiek inny element potwierdza, że są przeznaczone do sprzedaży konsumentom finalnym, którzy nie prowadzą zawodowo produkcji roślin - od początku ostatniego pełnego sezonu wegetacyjnego na roślinach w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

UK";
(vi) w pkt 21 tekst w kolumnie trzeciej otrzymuje brzmienie:

"E (z wyjątkiem wspólnot autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylia-La Mancha, Kastylia-Leon, Estremadury, wspólnoty autonomicznej Madrytu, Murcji, Nawarry i La Rioja, prowincji Guipuzcoa (Kraj Basków), powiatów Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Urgell w prowincji Lleida (wspólnota autonomiczna Katalonii), powiatów L'Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà w prowincji Alicante oraz gmin Alborache i Turís w prowincji Walencja (wspólnota autonomiczna Walencji)), EE, F (Korsyka), IRL (z wyjątkiem miasta Galway), I (Abruzja, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Emilia-Romania (prowincje Parma i Piacenza), Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mantua, Mediolan, Sondrio i Varese), Marche, Molise, Piemont (z wyjątkiem gmin Busca, Centallo i Tarantasca w prowincji Cuneo), Sardynia, Sycylia, Toskania, Umbria, Dolina Aosty, Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od drogi A4 w prowincji Werona)), LV, LT (z wyjątkiem gmin Babtai i Kėdainiai (okręg kowieński)), P, SI (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska oraz gmin Lendava i Renče-Vogrsko (na południe od drogi H4)), SK (z wyjątkiem powiatu Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Dvory nad Žitavou (powiat Nové Zámky), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov)), FI, UK (Irlandia Północna: z wyjątkiem okręgów Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i Carrigenagh w hrabstwie Down i obszaru wyborczego Dunmurry Cross w Belfaście, hrabstwo Antrim; Wyspa Man i Wyspy Normandzkie)";

(vii) w pkt 21.1 tekst w kolumnie drugiej otrzymuje brzmienie:

"Bez uszczerbku dla zakazu w załączniku III część A pkt 15 dotyczącego wprowadzania do Unii roślin Vitis L. innych niż owoce z państw trzecich (z wyjątkiem Szwajcarii), należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a) pochodzą ze stref chronionych wymienionych w kolumnie prawej,

lub

b) zostały poddane odpowiednim zabiegom w celu zapewnienia niewystępowania Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) według specyfikacji zatwierdzonej zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2.";

(viii) w pkt 21.3 tekst w kolumnie trzeciej otrzymuje brzmienie:

"E (z wyjątkiem wspólnot autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylia-La Mancha, Kastylia-Leon, Estremadury, wspólnoty autonomicznej Madrytu, Murcji, Nawarry i La Rioja, prowincji Guipuzcoa (Kraj Basków), powiatów Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Urgell w prowincji Lleida (wspólnota autonomiczna Katalonii), powiatów L'Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà w prowincji Alicante oraz gmin Alborache i Turís w prowincji Walencja (wspólnota autonomiczna Walencji)), EE, F (Korsyka), IRL (z wyjątkiem miasta Galway), I (Abruzja, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Emilia-Romania (prowincje Parma i Piacenza), Lacjum, Liguria, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mantua, Mediolan, Sondrio i Varese), Marche, Molise, Piemont (z wyjątkiem gmin Busca, Centallo i Tarantasca w prowincji Cuneo), Sardynia, Sycylia, Toskania, Umbria, Dolina Aosty, Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od drogi A4 w prowincji Werona)), LV, LT (z wyjątkiem gmin Babtai i Kėdainiai (okręg kowieński)), P, SI (z wyjątkiem regionów Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska oraz gmin Lendava i Renče-Vogrsko (na południe od drogi H4)), SK (z wyjątkiem powiatu Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Dvory nad Žitavou (powiat Nové Zámky), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov)), FI, UK (Irlandia Północna: z wyjątkiem okręgów Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran i Carrigenagh w hrabstwie Down i obszaru wyborczego Dunmurry Cross w Belfaście, hrabstwo Antrim; Wyspa Man i Wyspy Normandzkie)";

(ix) po pkt 21.3 dodaje się punkty w brzmieniu:
"21.4. Rośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Nie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 17, w załączniku IV część A sekcja I pkt 37 i 37.1 lub w załączniku IV część A sekcja II pkt 19.1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a) były stale uprawiane w miejscach produkcji w państwach, o których wiadomo, że są wolne od Paysandisia archon (Burmeister),

lub

b) były stale uprawiane na obszarze wolnym od Paysandisia archon (Burmeister) ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

c) przez co najmniej dwa lata przed wywozem lub przemieszczeniem były uprawiane w miejscu produkcji:

- które jest zarejestrowane i nadzorowane przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia,

oraz

- w którym rośliny znajdowały się w miejscu całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Paysandisia archon (Burmeister),

oraz

- w którym podczas trzech urzędowych inspekcji przeprowadzanych co roku w odpowiednim czasie, w tym bezpośrednio przed przemieszczeniem z tego miejsca produkcji, nie zaobserwowano żadnych oznak obecności Paysandisia archon (Burmeister).

IRL, MT, UK
21.5. Rośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących taksonów: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. i Washingtonia Raf.Nie naruszając przepisów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku III część A pkt 17, w załączniku IV część A sekcja I pkt 37 i 37.1 lub w załączniku IV część A sekcja II pkt 19.1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:

a) były stale uprawiane w miejscach produkcji w państwach, o których wiadomo, że jest wolne od Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

lub

b) były stale uprawiane na obszarze wolnym od Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami dla Środków Fitosanitarnych,

lub

c) przez co najmniej dwa lata przed wywozem lub przemieszczeniem były uprawiane w miejscu produkcji:

- które jest zarejestrowane i nadzorowane przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia,

oraz

- w którym rośliny znajdowały się w miejscu całkowicie fizycznie zabezpieczonym przed wprowadzeniem Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

oraz

- w którym podczas trzech urzędowych inspekcji przeprowadzanych co roku w odpowiednim czasie, w tym bezpośrednio przed przemieszczeniem z tego miejsca produkcji, nie zaobserwowano żadnych oznak obecności Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

IRL, P (Azory), UK";
(x) w pkt 24.1 i 24.2 tekst w kolumnie trzeciej otrzymuje brzmienie:

"IRL, P (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), UK, S, FI";

(xi) pkt 24.3 otrzymuje brzmienie:
"24.3. Rośliny Begonia L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, bulwy i korzenie bulwiaste, oraz rośliny Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. i Nerium oleander L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasionaBez uszczerbku dla wymogów mających zastosowanie do roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I pkt 45.1 w stosownych przypadkach należy złożyć urzędowe oświadczenie, że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

b) w wyniku urzędowych inspekcji przeprowadzanych w miejscu produkcji przynajmniej co trzy tygodnie w ciągu dziewięciu tygodni poprzedzających wprowadzenie do obrotu na roślinach nie zaobserwowano żadnych oznak występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

c) w przypadku gdy w miejscu produkcji stwierdzono obecność Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), rośliny trzymane lub wyprodukowane w tym miejscu zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi w celu zapewnienia niewystępowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a następnie to miejsce produkcji, w wyniku wdrożenia odpowiednich procedur w celu wyeliminowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), uznano za wolne od tego organizmu na podstawie zarówno urzędowych inspekcji przeprowadzanych co tydzień podczas trzech tygodni poprzedzających przemieszczenie z tego miejsca produkcji, jak i procedur monitorowania obowiązujących we wspomnianym okresie,

lub

d) w przypadku roślin, których opakowanie, stadium rozwoju kwiatów lub jakikolwiek inny element potwierdza, że są przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży konsumentom finalnym, którzy nie prowadzą zawodowo produkcji roślin - rośliny te, bezpośrednio przed ich przemieszczeniem, przeszły urzędową inspekcję, na podstawie której stwierdzono, że są wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie).

IRL, P (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho i Trás-os-Montes), UK, S, FI";
(xii) w pkt 33 tekst w kolumnie trzeciej otrzymuje brzmienie:

"IRL, UK";

5) w załączniku V wprowadza się następujące zmiany:
a) w części A wprowadza się następujące zmiany:
(i) w sekcji I wprowadza się następujące zmiany:
- pkt 1.4 otrzymuje brzmienie:

"1.4. Rośliny Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. i Vitis L., inne niż owoce i nasiona.";

- w pkt 1.7 lit. b) tabela otrzymuje brzmienie:
"Kod CNWyszczególnienie
4401 12 00Drewno opałowe z drzew innych niż iglaste, w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach
4401 22 00Drewno z drzew innych niż iglaste, w postaci wiórków lub kawałków
4401 40 90Drewno odpadowe i ścinki drewniane (inne niż trociny), nieaglomerowane
ex 4403 12 00Drewno surowe z drzew innych niż iglaste, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory ani bieli, lub zgrubnie obrobione
ex 4403 99 00Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne, z dębu (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brzozy (Betula spp.), topoli i osiki (Populus spp.) lub eukaliptusa (Eucalyptus spp.)), surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
ex 4404 20 00Żerdzie rozszczepione z drzew innych niż iglaste; pale, paliki i kołki z drewna z drzew innych niż iglaste, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie
ex 4407 99Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne, z dębu (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), klonu (Acer spp.), wiśni (Prunus spp.), jesionu (Fraxinus spp.), brzozy (Betula spp.) lub topoli i osiki (Populus spp.)), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm"
- pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

"2.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, z rodzajów Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i hybrydy, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., wszystkie odmiany nowogwinejskich hybryd Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. i inne rośliny gatunków trawiastych, inne niż rośliny z rodziny Gramineae, przeznaczone do sadzenia, oraz inne niż cebulki, korzenie bulwiaste, kłącza, nasiona i bulwy.";

(ii) w sekcji II wprowadza się następujące zmiany
- pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

"1.2. Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, Beta vulgaris L., Platanus L., Populus L., Prunus L. i Quercus spp., inne niż Quercus suber, i Ulmus L.";

- po pkt 1.3 dodaje się punkt w brzmieniu:

"1.3.1. Rośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących taksonów: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.";

- w pkt 1.10 lit. b) tabela otrzymuje brzmienie:
"Kod CNWyszczególnienie
4401 11 00Drewno opałowe z drzew iglastych, w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach
4401 12 00Drewno opałowe z drzew innych niż iglaste, w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach
4401 21 00Drewno z drzew iglastych, w postaci wiórków lub kawałków
4401 22 00Drewno z drzew innych niż iglaste, w postaci wiórków lub kawałków
4401 40 90Drewno odpadowe i ścinki drewniane (inne niż trociny), nieaglomerowane
ex 4403 11 00Drewno surowe z drzew iglastych, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione
ex 4403 12 00Drewno surowe z drzew innych niż iglaste, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione
ex 4403 21Drewno iglaste z sosny (Pinus spp.) surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 22 00Drewno iglaste z sosny (Pinus spp.) surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, inne niż takie, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 23Drewno iglaste z jodły (Abies spp.) i świerku (Picea spp.) surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 24 00Drewno iglaste z jodły (Abies spp.) i świerku (Picea spp.) surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, inne niż takie, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 25Drewno iglaste inne niż z sosny (Pinus spp.), jodły (Abies spp.) lub świerku (Picea spp.), surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 26 00Drewno iglaste inne niż z sosny (Pinus spp.), jodły (Abies spp.) lub świerku (Picea spp.), surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, inne niż takie, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 99 00Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne, z dębu (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brzozy (Betula spp.), topoli i osiki (Populus spp.) lub eukaliptusa (Eucalyptus spp.)), surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
ex 4404Żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie
4406Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna
ex 4407Drewno z drzew iglastych, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
ex 4407 99Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne, z dębu (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), klonu (Acer spp), wiśni (Prunus spp.), jesionu (Fraxinus spp.), brzozy (Betula spp.) lub topoli i osiki (Populus spp.)), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm"
- pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

"2.1. Rośliny Begonia L., przeznaczone do sadzenia, inne niż korzenie bulwiaste, nasiona i bulwy, oraz rośliny Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. i Nerium oleander L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona.";

b) w części B wprowadza się następujące zmiany:
(i) w sekcji I wprowadza się następujące zmiany:
- w pkt 1 słowa "Zea mais L." zastępuje się słowami "Zea mays L.";
- w pkt 2 tiret dziesiąte słowa "Amiris P. Browne" zastępuje się słowami "Amyris P. Browne";
- w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:
- tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. i ich hybrydy, Momordica L., Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L.,";

- dodaje się tiret w brzmieniu:

"- Punica granatum L. pochodzące z państw kontynentu afrykańskiego, Republiki Zielonego Przylądka, Świętej Heleny, Madagaskaru, Reunion, Mauritiusa i Izraela.";

- w pkt 6 wprowadza się następujące zmiany:
- w lit. a) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, z wyjątkiem trocin lub ścinków, pochodzące z Kanady lub USA,";

- tabela w lit. b) otrzymuje brzmienie:
"Kod CNWyszczególnienie
4401 11 00Drewno opałowe z drzew iglastych, w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach
4401 12 00Drewno opałowe z drzew innych niż iglaste, w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach
4401 21 00Drewno z drzew iglastych, w postaci wiórków lub kawałków
4401 22 00Drewno z drzew innych niż iglaste, w postaci wiórków lub kawałków
4401 40 10Trociny, nieaglomerowane
4401 40 90Drewno odpadowe i ścinki drewniane (inne niż trociny), nieaglomerowane
ex 4403 11 00Drewno surowe z drzew iglastych, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione
ex 4403 12 00Drewno surowe z drzew innych niż iglaste, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione
ex 4403 21Drewno iglaste z sosny (Pinus spp.) surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 22 00Drewno iglaste z sosny (Pinus spp.) surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, inne niż takie, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 23Drewno iglaste z jodły (Abies spp.) i świerku (Picea spp.) surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 24 00Drewno iglaste z jodły (Abies spp.) i świerku (Picea spp.) surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, inne niż takie, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 25Drewno iglaste inne niż z sosny (Pinus spp.), jodły (Abies spp.) lub świerku (Picea spp.), surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 26 00Drewno iglaste inne niż z sosny (Pinus spp.), jodły (Abies spp.) lub świerku (Picea spp.), surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, inne niż takie, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
4403 91 00Drewno z dębu (Quercus spp.) surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
4403 95Drewno z brzozy (Betula spp.) surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
4403 96 00Drewno z brzozy (Betula spp.) surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, inne niż takie, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
4403 97 00Drewno z topoli i osiki (Populus spp.) surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
ex 4403 99 00Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne, z dębu (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brzozy (Betula spp.), topoli i osiki (Populus spp.) lub eukaliptusa (Eucalyptus spp.)), surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
ex 4404Żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie
4406Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna
ex 4407Drewno z drzew iglastych, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
4407 91Drewno z dębu (Quercus spp.), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
ex 4407 93Drewno z Acer saccharum Marsh, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
4407 94Drewno z wiśni (Prunus spp.), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
4407 95Drewno z jesionu (Fraxinus spp.), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
4407 96Drewno z brzozy (Betula spp.), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
4407 97Drewno z topoli i osiki (Populus spp.), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
ex 4407 99Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne, z dębu (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), klonu (Acer spp), wiśni (Prunus spp.), jesionu (Fraxinus spp.), brzozy (Betula spp.) lub topoli i osiki (Populus spp.)), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
4408 10Arkusze na forniry z drzew iglastych (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mm
4416 00 00Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami
9406 10 00Budynki prefabrykowane z drewna"
(ii) w sekcji II wprowadza się następujące zmiany:
- w pkt 7 lit. b) tabela otrzymuje brzmienie:
"Kod CNWyszczególnienie
4401 11 00Drewno opałowe z drzew iglastych, w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach
4401 12 00Drewno opałowe z drzew innych niż iglaste, w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach
4401 21 00Drewno z drzew iglastych, w postaci wiórków lub kawałków
4401 22 00Drewno z drzew innych niż iglaste, w postaci wiórków lub kawałków
4401 40 90Drewno odpadowe i ścinki drewniane (inne niż trociny), nieaglomerowane
ex 4403 11 00Drewno surowe z drzew iglastych, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione
ex 4403 12 00Drewno surowe z drzew innych niż iglaste, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione
ex 4403 21Drewno iglaste z sosny (Pinus spp.) surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 22 00Drewno iglaste z sosny (Pinus spp.) surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, inne niż takie, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 23Drewno iglaste z jodły (Abies spp.) i świerku (Picea spp.) surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 24 00Drewno iglaste z jodły (Abies spp.) i świerku (Picea spp.) surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, inne niż takie, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 25Drewno iglaste inne niż z sosny (Pinus spp.), jodły (Abies spp.) lub świerku (Picea spp.), surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 26 00Drewno iglaste inne niż z sosny (Pinus spp.), jodły (Abies spp.) lub świerku (Picea spp.), surowe, niepozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, inne niż takie, którego dowolny wymiar przekroju poprzecznego wynosi 15 cm lub więcej
ex 4403 99 00Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne, z dębu (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), brzozy (Betula spp.), topoli i osiki (Populus spp.) lub eukaliptusa (Eucalyptus spp.)), surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi
ex 4404Żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie
4406Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna
ex 4407Drewno z drzew iglastych, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
ex 4407 99Drewno z drzew innych niż iglaste (inne niż drewno tropikalne, z dębu (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), klonu (Acer spp), wiśni (Prunus spp.), jesionu (Fraxinus spp.), brzozy (Betula spp.) lub topoli i osiki (Populus spp.)), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
4415Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna
9406 10 00Budynki prefabrykowane z drewna"
1 Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.
2 Panel PLH EFSA (panel EFSA ds. zdrowia roślin), 2014. Scientific Opinion on the pest categorisation of Elm phloem necrosis mycoplasm ("Opinia naukowa w sprawie kategoryzacji organizmu szkodliwego mikoplazma martwicy floemu wiązu"). Dziennik EFSA 2014; 12(7):3773, 34 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3773.
3 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 294 z 28.10.2016, s. 1).
5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (Dz.U. L 193 z 22.7.2008, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.