Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.16.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/71
z dnia 9 listopada 2018 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 1 , w szczególności jego art. 58 ust. 7,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 2 , w szczególności jego art. 7 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 11 ust. 1 i nie naruszając przepisów art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 państwa członkowskie zmniejszają kwotę płatności bezpośrednich, która ma zostać przyznana rolnikowi za dany rok kalendarzowy na podstawie tytułu III rozdział 1 tego rozporządzenia, o co najmniej 5 % w odniesieniu do części kwoty przekraczającej 150 000 EUR. Zgodnie z art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia szacunkową kwotę wynikającą ze zmniejszenia udostępnia się jako dodatkowe wsparcie na środki w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

(2) Litwa powiadomiła Komisję do dnia 1 sierpnia 2018 r. zarówno o swojej decyzji w sprawie zmniejszenia kwoty płatności bezpośrednich, jak i o szacunkowej kwocie wynikającej ze zmniejszenia na rok kalendarzowy 2019.

(3) Należy zatem dostosować załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 i załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, tak aby roczne pułapy netto dla płatności bezpośrednich odzwierciedlały decyzję podjętą przez Litwę. Należy także dostosować załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, tak aby roczny podział wsparcia Unii na rozwój obszarów wiejskich według państw członkowskich równo odzwierciedlał tę decyzję.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 wprowadza się następujące zmiany:
1) wpis dotyczący Litwy otrzymuje brzmienie:
"Litwa230 392 975230 412 316230 431 887230 451 686230 472 391247 213 599264 151 3861 663 526 240"
2) wpis dotyczący łącznej kwoty dla UE-28 otrzymuje brzmienie:
"Razem w UE-285 264 723 00118 149 536 72918 649 599 49514 337 026 69714 346 899 50914 656 460 13714 675 251 797100 079 497 365"
3) wpis dotyczący łącznej kwoty otrzymuje brzmienie:
"Razem5 298 853 70018 183 668 70618 683 732 77414 371 161 30514 381 035 47314 690 597 48314 709 390 553100 318 439 994"

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 wpis dotyczący Litwy otrzymuje brzmienie:
"Litwa417,9442,5467,1475,3483,3517,0"
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487.
2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.