Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.328.86

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1275/2013
z dnia 6 grudnia 2013 r.
zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, kadmu, ołowiu, azotanów (III), lotnego olejku gorczycznego i szkodliwych zanieczyszczeń biologicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 7 grudnia 2013 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych 1 , w szczególności jej art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2002/32/WE stanowi, że stosowanie produktów przeznaczonych na pasze, w których zawartość niepożądanych substancji przekracza maksymalne zawartości określone w załączniku I do wymienionej dyrektywy, jest niedozwolone.

(2) Niektóre postaci użytkowe o przedłużonym działaniu mieszanek paszowych uzupełniających przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, o wysokich stężeniach pierwiastków śladowych muszą zawierać arsen, kadm lub ołów w ilościach przekraczających maksymalne zawartości ustanowione dla tych metali ciężkich w mieszankach paszowych uzupełniających. Wyższe maksymalne zawartości tych metali ciężkich w postaciach użytkowych o przedłużonym działaniu nie pociągają jednak za sobą ryzyka dla zdrowia zwierząt i ludzi ani dla środowiska naturalnego, gdyż narażenie zwierząt na metale ciężkie wynikające ze stosowania tych konkretnych postaci użytkowych o przedłużonym działaniu jest znacznie niższe niż w przypadku innych mieszanek paszowych uzupełniających zawierających pierwiastki śladowe. W związku z powyższym należy ustanowić wyższe maksymalne zawartości dla tych metali ciężkich w odniesieniu do takich postaci użytkowych o przedłużonym działaniu o wysokiej zawartości pierwiastków śladowych.

(3) Otrzymano dane wskazujące na to, że poziom arsenu w dodatku paszowym węglan żelaza (II) po zmianie obszaru produkcji w niektórych przypadkach przekracza obecną maksymalną zawartość. W celu zapewnienia dostaw węglanu żelaza (II) na rynek europejski należy zwiększyć maksymalną zawartość arsenu w węglanie żelaza (II). Nie spowoduje to negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko naturalne, jako że maksymalna zawartość ustanowiona dla arsenu w mieszankach paszowych uzupełniających i mieszankach paszowych pełnoporcjowych nie ulega zmianie.

(4) W ostatnim czasie laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. metali ciężkich w paszach i żywności (EURL-HM) stwierdziło znaczną różnicę w wynikach analiz uzyskanych przy różnych metodach ekstrakcji stosowanych obecnie w celu oznaczania ołowiu w glince kaolinowej i paszy zawierającej glinkę kaolinową 2 . Wcześniej nie odnotowano znacznych różnic między poziomami metali ciężkich w mieszankach paszowych mineralnych przy stosowaniu różnych metod ekstrakcji 3 . Maksymalne zawartości metali ciężkich w paszy odnoszą się do "oznaczenia analitycznego ołowiu, gdzie ekstrakcja odbywa się w kwasie azotowym (5 % w/w) przez 30 minut w temperaturze wrzenia". Należy zatem przewidzieć stosowanie tej metody ekstrakcji dla oznaczania ołowiu w glince kaolinowej.

(5) Jeżeli chodzi o azotan (III), w odniesieniu do produktów i produktów ubocznych z buraków cukrowych i trzciny cukrowej oraz z produkcji skrobi na chwilę obecną nie stosuje się maksymalnej zawartości. W świetle rozwoju wiedzy naukowej i technicznej ta sama zasada powinna obowiązywać w odniesieniu do produktów i produktów ubocznych produkcji napojów alkoholowych.

(6) W świetle rozwoju wiedzy naukowej i technicznej właściwe jest ustalenie maksymalnej zawartości lotnego olejku gorczycznego w Camelina sativa i produktach pochodnych na takim samym poziomie jak maksymalna zawartość dla makuchów rzepakowych.

(7) Gatunki Brassica wymieniono wśród szkodliwych zanieczyszczeń biologicznych ze względu na wysoką zawartość lotnego olejku gorczycznego (wyrażonego jako izotiocyjaniany allilu). Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził w swojej opinii w sprawie glukozynolanów (izotiocyjanianów allilu) jako substancji niepożądanych w paszach dla zwierząt 4 , że niekorzystne skutki u zwierząt zostały zasadniczo powiązane z całkowitą ilością glukozynolanów w pożywieniu. W przypadku pomiaru całkowitej ilości glukozynolanów wykrywane były również zanieczyszczenia spowodowane obecnością produktów z Brassica juncea ssp., Brassica nigra i Brassica carinata. Dlatego też należy skreślić produkty z tych gatunków, z wyjątkiem nasion, z sekcji VI załącznika I dotyczącej szkodliwych zanieczyszczeń biologicznych i określić dla materiałów paszowych uzyskiwanych z tych gatunków Brassica taką samą maksymalną zawartość lotnego olejku gorczycznego jak dla makuchów rzepakowych.

(8) Należy stosować nazwy materiałów paszowych przewidziane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych 5 .

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2002/32/WE.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w sekcji I wiersz 1, Arsen, otrzymuje brzmienie:
Substancja niepożądanaProdukty przeznaczone na paszęMaksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %
"1. Arsen(1)Materiały paszowe z wyjątkiem:
- mączki sporządzonej z trawy, z suszonej lucerny i z suszonej koniczyny oraz suszonych wysłodków buraczanych i suszonych wysłodków buraczanych melasowanych4
- makuchu z rdzenia palmy4(2)
- fosforanów oraz morskich alg wapiennych10
- węglanu wapnia; węglanu wapniowo-magnezowego (10)15
- tlenku magnezu; węglanu magnezu20
- ryb, innych zwierząt wodnych i produktów z nich otrzymanych25 (2)
- mączek z wodorostów morskich oraz materiałów paszowych uzyskanych z wodorostów morskich40 (2)
Cząstki żelaza stosowane jako znacznik50
Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

z wyjątkiem:

30
- pentahydratu siarczanu miedzi(II); węglanu miedzi(II); trihydroksychlorku dimiedzi; węglanu żelaza (II)50
- tlenku cynku; tlenku manganu(II); tlenku miedzi(II)100
Mieszanki paszowe uzupełniające
z wyjątkiem:
- mieszanek paszowych mineralnych12
- mieszanek paszowych uzupełniających dla zwierząt domowych, zawierających ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne lub mączki z wodorostów morskich oraz materiały paszowe uzyskane z wodorostów morskich10(2)
- postaci użytkowych o przedłużonym działaniu pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, o stężeniu pierwiastków śladowych przekraczającym 100-krotność ustalonej maksymalnej zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych30
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe
z wyjątkiem:
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb i zwierząt futerkowych10(2)
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt domowych, zawierających ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne lub mączki z wodorostów morskich oraz materiały paszowe uzyskane z wodorostów morskich10(2)"

2) w sekcji I wiersz 2, Kadm, otrzymuje brzmienie:

Substancja niepożądanaProdukty przeznaczone na paszęMaksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %
"2. KadmMateriały paszowe pochodzenia roślinnego1
Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego2
Materiały paszowe pochodzenia mineralnego2
z wyjątkiem:
- fosforanów10
Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych10
z wyjątkiem:
- tlenku miedzi(II), tlenku manganu(II), tlenku cynku i monohydratu siarczanu manganu(II)30
Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających2
Premiksy (6)15
Mieszanki paszowe uzupełniające0,5
z wyjątkiem:
- mieszanki paszowej mineralnej
- - zawierającej < 7 % fosforu (8)5
- - zawierającej ≥ 7 % fosforu (8)0,75 na 1 % fosforu (8), maksymalnie 7,5
- mieszanki paszowej uzupełniającej dla zwierząt domowych2
- postaci użytkowych o przedłużonym działaniu pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, o stężeniu pierwiastków śladowych przekraczającym 100-krotność ustalonej maksymalnej zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych15
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe0,5
z wyjątkiem:
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (z wyjątkiem cieląt), owiec (z wyjątkiem jagniąt), kóz (z wyjątkiem koźląt) i ryb1
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt domowych2"

3) w sekcji I wiersz 4, Ołów, otrzymuje brzmienie:

Substancja niepożądanaProdukty przeznaczone na paszęMaksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %
"4. Ołów(*)Materiały paszowe10
z wyjątkiem:
- zielonki(3)30
- fosforanów oraz morskich alg wapiennych15
- węglanu wapnia; węglanu wapniowo-magnezowego(10)20
- drożdży
Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych100
z wyjątkiem:
- tlenku cynku400
- tlenku manganu(II), węglanu żelaza(II), węglanu miedzi(II)200
Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających30
z wyjątkiem:
- klinoptylolitu pochodzenia wulkanicznego; natrolitufonolitu60
Premiksy (6)200
Mieszanki paszowe uzupełniające10
z wyjątkiem:
- mieszanek paszowych mineralnych15
- postaci użytkowych o przedłużonym działaniu pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, o stężeniu pierwiastków śladowych przekraczającym 100-krotność ustalonej maksymalnej zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych60
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe
(*) Do celów oznaczania ołowiu w glince kaolinowej i w paszy zawierającej glinkę kaolinową maksymalna zawartość odnosi się do oznaczania analitycznego ołowiu, gdzie ekstrakcja odbywa się w kwasie azotowym (5 % w/w) przez 30 minut w temperaturze wrzenia. Dopuszcza się stosowanie równoważnych metod ekstrakcji pod warunkiem wykazania, że użyta procedura ma porównywalną skuteczność ekstrakcji.";

4) w sekcji I wiersz 6, Azotan(III), otrzymuje brzmienie:

Substancja niepożądanaProdukty przeznaczone na paszęMaksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %
"6. Azotan(III)(5)Materiały paszowe z wyjątkiem:15
- mączki rybnej30
- kiszonki
- produktów i produktów ubocznych z buraków cukrowych i trzciny cukrowej oraz z produkcji skrobi i napojów alkoholowych-
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe15
z wyjątkiem:
- mieszanki paszowej pełnoporcjowej dla psów i kotów o zawartości wilgoci powyżej 20 %-"

5) w sekcji III wiersz 5, Lotny olejek gorczyczny, otrzymuje brzmienie:

Substancja niepożądanaProdukty przeznaczone na paszęMaksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %
"5. Lotny olejek gorczyczny(1)Materiały paszowe z wyjątkiem:100
- nasion lnianki siewnej i ich produktów pochodnych(*), produktów pochodnych nasion gorczycy(*) oraz nasion rzepaku i ich produktów pochodnych4 000
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe150
z wyjątkiem:
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła (z wyjątkiem cieląt), owiec (z wyjątkiem jagniąt) i kóz (z wyjątkiem koźląt)1 000
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń (z wyjątkiem prosiąt) i drobiu500
(*) Na wniosek właściwych organów podmiot odpowiedzialny musi przeprowadzić analizę w celu wykazania, że całkowita zawartość glukozynolanów jest niższa niż 30 mmol/kg. Referencyjną metodą analityczną jest EN-ISO 9167-1:1995.";

6) sekcja VI: Szkodliwe zanieczyszczenia biologiczne otrzymuje brzmienie:

SEKCJA VI

SZKODLIWE ZANIECZYSZCZENIA BIOLOGICZNE

Substancja niepożądanaProdukty przeznaczone na paszęMaksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %
1. Nasiona chwastów oraz niezmielone i nierozdrobnione owoce zawierające alkaloidy, glukozydy lub inne substancje toksyczne, osobno lub w połączeniu, w tym:Materiały paszowe i mieszanki paszowe3 000
- Datura sp.1 000
Substancja niepożądanaProdukty przeznaczone na paszęMaksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %
2. Crotalaria spp.Materiały paszowe i mieszanki paszowe100
3. Nasiona i łuski nasion Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L., a także ich przetworzone produkty pochodne(1), osobno lub w połączeniuMateriały paszowe i mieszanki paszowe10(2)
4. Niełuskane orzechy bukowe - Fagus sylvatica L.Materiały paszowe i mieszanki paszoweNasiona i owoce, jak również ich przetworzone pochodne, mogą być obecne w paszach jedynie w ilościach śladowych, niemożliwych do ilościowego określenia
5. Jatropha curcas L.Materiały paszowe i mieszanki paszoweNasiona i owoce, jak również ich przetworzone pochodne, mogą być obecne w paszach jedynie w ilościach śladowych, niemożliwych do ilościo- wego określenia
6. Nasiona Ambrosia spp.Materiały paszowe z wyjątkiem:50
- prosa (ziarna Panicum miliaceum L.) i sorgo (ziarna Sorghum bicolor (L) Moench s.l.) nieprzeznaczonego do bezpośredniego karmienia zwierząt200
Mieszanki paszowe zawierające niezmielone ziarna i nasiona50
7. Nasiona

- Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

Materiały paszowe i mieszanki paszoweNasiona mogą być obecne w paszach jedynie w ilościach śladowych, niemożliwych do ilościowego określenia
- Gorczyca sarepska - Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea
- Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
- Brassica nigra (L.) Koch
- Brassica carinata A. Braun
(1) O ile możliwe jest ich oznaczenie metodami mikroskopii analitycznej.

(2) Obejmuje również fragmenty łusek nasion.".

1 Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10.
2 Oznaczanie ołowiu ekstraktywnego i całkowitego w glince kaolinowej. Wsparcie techniczne EURL-HM dla Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów - JRC 69122 - Wspólne Centrum Badawcze - Instytut Materiałów Referencyjnych i Pomiarów.
3 IMEP-111: Całkowity kadm, ołów, arsen, rtęć i miedź oraz ekstraktywny kadm i ołów w mieszankach paszowych mineralnych. Sprawozdanie z jedenastego porównania międzylaboratoryjnego zorganizowanego przez laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. metali ciężkich w paszach i żywności. - EUR 24758 EN - Wspólne Centrum Badawcze - Instytut Materiałów Referencyjnych i Pomiarów.
4 "Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on glucosinolates as undesirable substances in animal feed" (Opinia panelu naukowego ds. zanieczyszczeń w łańcuchu żywnościowym, wydana na wniosek Komisji Europejskiej, dotycząca glukozynolanów jako niepożądanej substancji w paszach dla zwierząt), Dziennik EFSA (2008) 590, ss. 1-76.
5 Dz.U. L 29 z 30.1.2013, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.