Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.322.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/2014
z dnia 14 grudnia 2018 r.
zmieniająca załącznik I do decyzji 2010/221/UE w odniesieniu do wykazu obszarów w Irlandii wolnych od herpeswirusa 1 μνar (OsHV-1 μVar) u ostryg

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8618)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 18 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób 1 , w szczególności jej art. 43 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku I do decyzji Komisji 2010/221/UE 2  określono wykaz państw członkowskich, stref i enklaw uznanych za wolne od pewnych chorób, których nie wymieniono w części II załącznika IV do dyrektywy 2006/88/WE. Na tych obszarach państwa członkowskie wymienione w wykazie w związku z daną chorobą mogą wymagać zgodności z określonymi środkami krajowymi zatwierdzonymi wyżej wspomnianą decyzją w celu ograniczenia wpływu danej choroby.

(2) Obecnie w tym wykazie kilka enklaw na terytorium Irlandii uznaje się za wolne od herpeswirusa 1 μνar (OsHV-1 μVar) u ostryg. Ze względu na ognisko zakażenia wywołanego przez OsHV-1 μVar, które wystąpiło niedawno w enklawie 6 w zatoce Poulnasharry i o którym Irlandia poinformowała Komisję, należy zaktualizować zasięg geograficzny obszarów wolnych od choroby w odniesieniu do Irlandii.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2010/221/UE.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W tabeli w załączniku I do decyzji 2010/221/UE w czwartej kolumnie "Zasięg geograficzny obszaru zgodnie z zatwierdzonymi środkami krajowymi" w wierszu "Herpeswirus 1 μνar (OsHV-1 μVar) u ostryg" wpis dotyczący Irlandii otrzymuje brzmienie:

"Enklawa 1: zatoka Sheephaven

Enklawa 3: zatoki Killala, Broadhaven i Blacksod

Enklawa 4: zatoka Streamstown

Enklawa 5: zatoki Bertraghboy i Galway

Enklawa A: Tralee Bay Hatchery".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.
2 Decyzja Komisji 2010/221/UE z dnia 15 kwietnia 2010 r. zatwierdzająca krajowe środki w zakresie ograniczania wpływu niektórych chorób zwierząt akwakultury i dzikich zwierząt wodnych zgodnie z art. 43 dyrektywy Rady 2006/88/WE (Dz.U. L 98 z 20.4.2010, s. 7).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.